Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Úplné znění zákona otevřete kliknutím zde .

Uvádíme pouze výtah nejdůležitějších paragrafů týkajících se oblasti našeho zájmu.

Předmětem podnikání v energetických odvětvích (§3,odst.1) je výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie.

Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu (§3,odst.2).

Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky (§3,odst.3) mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Licence podle tohoto zákona se neuděluje na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování propan-butanu a jeho směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, a na výrobu tepelné energie určené pro dodávku konečným spotřebitelům jedním odběrným tepelným zařízením ze zdroje tepelné energie umístěného v tomtéž objektu. Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické čí právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání.

Licence (§4,odst.1) se uděluje nejvýše na 25 let, a to na:

výrobu elektřiny, výrobu plynu, přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie.

Podmínkou udělení licence fyzické osobě (§5,odst.1) je

 1. dosažení věku 21 let,
 2. úplná způsobilost k právním úkonům,
 3. bezúhonnost,
 4. odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce podle §6.

Žádá-li o udělení licence právnická osoba (§5,odst.2), musí podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) splňovat členové statutárního orgánu. Dále je podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení odpovědného zástupce.

Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udělení licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti. Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena. Energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám. Finanční předpoklady není povinen prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nižší než 200 kW, nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud bude instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW.

Za bezúhonného (§5,odst.4) se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

 1. pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku,
 2. pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
 3. pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Odbornou způsobilostí (§5,odst.5) pro udělení licence podle § 4 odst. 1 se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu výrobny 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1MW včetně postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě. U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kW není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven, odpovídá za výkon licencované činnosti podle tohoto zákona.

Odpovědný zástupce (§6,odst.2) musí splňovat podmínky pro udělení licence podle §5 odst. 1.

Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat vždy jen pro jednoho držitele licence (§6,odst.3).

Je-li držitel licence právnickou osobou, je vždy povinen ustanovit odpovědného zástupce (§6,odst.4). Je-li držitel licence fyzickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce, nesplňuje-li sám podmínku odborné způsobilosti.

Odpovědným zástupcem právnické osoby (§6,odst.5) nesmí být člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

Ustanovení odpovědného zástupce držitele licence schvaluje Energetický regulační úřad (§6,odst.6).

Přestane-li v průběhu výkonu licencované činnosti odpovědný zástupce svou funkci vykonávat, nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce, má držitel licence povinnost do 15 dnů navrhnout nového odpovědného zástupce. Do doby schválení nového odpovědného zástupce odpovídá za výkon licencované činnosti držitel licence (§6,odst.7).

Energetický regulační úřad rozhodne o udělení licence (§8,odst.1) na základě posouzení splnění podmínek pro její udělení podle §5.

Na každé výrobní, přenosové, přepravní, distribuční nebo rozvodné zařízení a na každé zařízení na uskladňování plynu lze vydat pouze jednu licenci (§8,odst.3).

Držitel licence (§9,odst.1) je povinen neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle § 5 a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7, předložit o nich doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Kontrolu v energetických odvětvích vykonává Státní energetická inspekce (§18).

V §11 jsou uvedeny práva a povinnosti držitelů licencí. Podle odst. 1f je držitel licence povinen být účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu a sestavovat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy podle tohoto zákona,

Výrobce má právo (§23,odst.1)

 1. připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,
 2. dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,
 3. dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností, pokud mu to podmínky provozování přenosové soustavy a distribučních soustav umožňují,
 4. nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,
 5. omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.

Výrobce je povinen (§23,odst.2) – uvádíme pouze výběr důležitých ustanovení pro malé energetické zdroje

 1. na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě,
 2. umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena;
 3. zpřístupnit měřicí zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
 1. předávat provozovateli soustavy, ke které je výrobna připojena, informace nezbytné pro dispečerské řízení
 2. dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,
 3. podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením výrobny elektřiny; podrobnosti výpočtu výše podílu na oprávněných nákladech stanoví prováděcí předpis,
 1. zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu s elektřinou, zaregistrováním se výrobce stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou.

Ochranným pásmem (§46,odst.1) zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky (§46,odst.2).

Ochranné pásmo výrobny elektřiny (§46,odst.7) je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny.

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno (§46,odst.8)

 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují (§46,odst.11) a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy

 1. stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
 2. udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.

V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak (§46,odst.12), aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Prováděcí vyhlášky k zákonu č.458/2000 Sb.

Uvádíme pouze vyhlášky vztahující se k problematice OZE.

Vyhláška č. 426/2005 Sb. ve znění změn podle vyhláška č. 363/2007 Sb. a vyhláška č. 358/2009 Sb. Vyhlášku otevřete zde .

Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích stanoví členění licencí pro účely regulace, vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování pro jednotlivé druhy licencí, podrobnosti prokazování odborné způsobilosti.

Informaci pro žadatele o licenci vč. metodického návodu a licenční formuláře nejdete kliknutím sem .

Vyhláška č. 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetice a o postupech pro regulaci cen. Uvádíme pouze citaci §2,odst.9.:

„Výkupní ceny a zelené bonusy stanovené podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů jsou uplatňovány po celou předpokládanou dobu životnosti výroben elektřiny stanovenou vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (viz vyhláška č. 475/2005 ve znění vyhlášky č. 364/2007). Po tuto dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.“

Vyhláška č. 81/2010 Sb., (novela vyhlášky č. 51/2006 Sb.) o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Od 1. 4. 2010 vstupuje v platnost novela vyhlášky č. 51/2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě zveřejněná jako vyhláška č. 81/2010 v částce 29 z 29.3.2010.

Součásti žádosti o připojení výrobny elektřiny (§4,odst.3) je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho nemovitosti a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným výkonem

 1. od 30 kW do 5 MW včetně územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, zda je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací,
 2. nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a výrobny elektřiny připojované k přenosové soustavě územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí,
 3. nad 0,5 MW harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny.

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může od žadatele vyžádat zpracování studie připojitelnosti (§4a,odst.1)


Příloha č. 6 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

MĚRNÝ PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH SPOJENÝCH S PŘIPOJENÍM A ZAJIŠTĚNÍM POŽADOVANÉHO PŘÍKONU A VÝKONU

Za rezervaci výkonu

Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojení Měrný podíl žadatele
přenosová soustava v místě připojení podle stanoviska provozovatele přenosové soustavy 500 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN Typ A 1 200 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN Typ B 150 000 Kč/MW
distribuční soustava VN Typ A 640 000 Kč/MW
distribuční soustava VN Typ B 150 000 Kč/MW
distribuční soustava NN 3 fázové připojení 500 Kč/A
distribuční soustava NN 1 fázové připojení 200 Kč/A

Podrobnosti o způsobu připojení najdete zde ve vyhlášce č. 81/2010 Sb.

Upozornění Energetického regulačního úřadu k přechodným ustanovením vyhlášky č. 81/2010Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě najdete zde

Ostatní vyhlášky pouze zaznamenáváme.

 • Vyhláška č. 218/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu a její změny dle vyhláška č.450/2003 Sb. a vyhláška č.326/2005 Sb. kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
 • Vyhláška č. 219/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
 • Vyhláška č. 220/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
 • Vyhláška č. 221/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení
 • Vyhláška č. 222/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
 • Vyhláška č. 344/2009 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů