Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zákon č. 406/2000 Sb.
o hospodaření s energií

Znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění najdete zde .

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví

  1. některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,
  2. pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.
  3. požadavky na ekodesign energetických spotřebičů.

Uvádíme pouze vybraná ustanovení:

Státní energetická koncepce (§3,odst.1) je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí.

Výrobce elektřiny nebo tepelné energie (§6,odst.1) je povinen u nově zřizovaných zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie zajistit alespoň minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem. Tuto povinnost má i u zařízení na výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb v rozsahu podle zvláštního právního předpisu.

Každý výrobce tepla se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než 5 MWt (§7,odst.1) je povinen při budování nových zdrojů nebo při změně dokončených staveb u zdrojů již vybudovaných podrobit dokumentaci stavby energetickému auditu z hlediska zavedení výroby elektřiny.

Každý výrobce elektřiny z tepelných procesů se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než 10 MWe je povinen (§7,odst.2) při budování nových zdrojů nebo při změně dokončených staveb u zdrojů již vybudovaných podrobit dokumentaci stavby energetickému auditu z hlediska zavedení dodávky tepla. Při užití plynových turbin se tato povinnost vztahuje na výkony vyšší než 2 MWe a při užití spalovacích motorů na výkony vyšší než 0,8 MWe.

Energetický audit provádí energetický auditor (§9,odst.1). Energetický audit musí být zpracován s využitím energeticky úsporných materiálů a postupů, objektivně a pravdivě. Energetický audit provedený v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem je zakončen písemnou zprávou, která musí obsahovat:

  1. hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov,
  2. celkovou výši dosažitelných energetických úspor včetně použitých vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu,
  3. návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění.

Zákon stanoví povinnost zpracování energetických auditů (§9,odst.3). Povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu, k nimž má vlastnické nebo jiné užívací právo, energetickému auditu (§9,odst.3a) se vztahuje na každou fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW.

Energetický auditor (§10,odst.1) je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických auditorů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uvádíme pouze prováděcí vyhlášku č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb.

Pozn.: Energetický audit je nedílnou součásti dokumentů požadovaných při žádosti o podporu z Operačního programu Eko-energie. Dále je požadován bankami při žádostech o půjčky na financování investičních projektů v oblasti OZE.