Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 81/2010 Sb.

Od 1. 4. 2010 vstupuje v platnost novela vyhlášky č.51/2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě zveřejněná jako vyhláška č. 81/2010 v částce 29 z 29.3.2010. (Vyhlášku č. 81/2010 Sb. najdete zde ).

Jelikož se významně dotýká zejména podmínek připojení výroben elektřiny a způsobu stanovení podílu nákladů spojených s připojením, považujeme za důležité seznámit Vás se změnami, které jsou nejlépe zřejmé z pracovní verze vyhlášky (z ERÚ).

Součásti žádosti o připojení výrobny elektřiny (§4,odst.3) je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho nemovitosti a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným výkonem

  1. od 30 kW do 5 MW včetně územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, zda je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací,
  2. nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a výrobny elektřiny připojované k přenosové soustavě územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí,
  3. nad 0,5 MW harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny.

Harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny (§4,odst.4) obsahuje seznam rozhodnutí, stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy a předpokládané termíny jejich vydání, zejména pokud jde o závěry zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, umístění stavby, integrované povolení, povolení stavby a kolaudační souhlas, která jsou nezbytná k realizaci výstavby výrobny elektřiny.

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může od žadatele vyžádat zpracování studie připojitelnosti (§4a,odst.1)

  1. je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o jehož připojení žadatel žádá, bude mít vliv na spolehlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo
  2. žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších.

Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě (§7,odst.1) se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení.

Smlouva o připojení jednoho žadatele (§7,odst.2) může zahrnovat více odběrných nebo předávacích míst, pokud je každé z nich ve smlouvě samostatně uvedeno.

Žadatel hradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech (§7,odst.3) podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a to ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, nejvýše však 50 000 000 Kč. Žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.


Příloha č. 6 k vyhlášce č.51/2006 Sb.

MĚRNÝ PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH SPOJENÝCH S PŘIPOJENÍM A ZAJIŠTĚNÍM POŽADOVANÉHO PŘÍKONU A VÝKONU

Za rezervaci výkonu

Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojení Měrný podíl žadatele
přenosová soustava v místě připojení podle stanoviska provozovatele přenosové soustavy 500 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN Typ A 1 200 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN Typ B 150 000 Kč/MW
distribuční soustava VN Typ A 640 000 Kč/MW
distribuční soustava VN Typ B 150 000 Kč/MW
distribuční soustava NN 3 fázové připojení 500 Kč/A
distribuční soustava NN 1 fázové připojení 200 Kč/A

Připojení Typu A je takové připojení, kdy provozovatel distribuční soustavy rozšíří distribuční soustavu až do předávacího místa, kterým je např. trafostanice nebo rozvodna žadatele o připojení.

Připojení Typu B je takové připojení, které nesplňuje podmínky připojení typu A.

Připojení Typu B1 je takové připojení kdy není nutná výstavba nové kobky a přípojnic a jsou pouze nutné úpravy technického rázu ( např. doplnění vyzbrojení kobky)

V případě požadavku na připojení nebo navýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu v objektech již připojených je pro určení výše podílu na oprávněných nákladech rozhodující stávající způsob připojení.
Standardní způsob připojení zahrnuje potřebné úpravy (výstavbu vstupních polí) v přípojné rozvodně (rozvodna typu H) včetně výstavby vedení VVN.

Nestandardní způsob připojení zahrnuje pouze potřebné úpravy v přípojné rozvodně (paprskové připojení zařízení žadatele), bez výstavby připojovacího vedení.