Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Národní akční plán ČR
pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen Národní akční plán) byl schválen Usnesením vlády ČR č.603 z 25. srpna 2010.

Celé znění Národního akčního plánu najdete zde. Usnesení vlády č.603/2010 pak zde.

Usnesení vlády mimo jiné ukládá ministru průmyslu a obchodu vypracovat a vládě předložit návrh nařízení vlády o Národním akčním plánu, pravidelně vyhodnocovat plnění Národního akčního plánu, nejméně jedenkrát za dva roky informovat vládu o výsledcích vyhodnocení a předkládat návrhy na aktualizaci Národního akčního plánu.

Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů vyplývá pro Evropskou unii jako celek cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě.

Dle této směrnice jsou pro Českou republiku závazné pouze celkové cíle vztažené k roku 2020. Jedná se o závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice ve výši 13% v roce 2020 jehož součástí je závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě v České republice ve výši 10% v roce 2020.

Zpracovaný Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů navrhuje cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 % a splnění cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8 %.

Pro malé vodní elektrárny je vypovídající tab. č.10a na str.67 a tab. č.10b na str.69.

Z hlediska MVE lze konstatovat, že je podceněn nárůst el. výkonu a výroby elektřiny v období do roku 2020 v rozsahu do 30 MW v důsledku modernizace a rekonstrukce stávajících elektráren a i z hlediska výstavby nových zdrojů.

Závažným problémem je dále kombinace akčního plánu a vládního návrhu velké novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, kde ukazatele el. výkonu a výroby elektřiny snad mají být brány jako limit a při jejich překročení není jasné, zda výstavba nových MVE nad stanovenou úroveň v Národním akčním plánu bude podporována. V případě, že akční plán nebude modifikován a vládní návrh zákona bude schválen v navržené podobě, pak tato legislativa může paradoxně vést k útlumu rozvoje malých vodních elektráren.