Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výtah ze zákona č. 165
ze dne 31. 1. 2012

Úplné znění nového zákona č. 165 ze dne 31. 1. 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů v částce 59 dne 30. 5. 2012.
Text zákona otevřete zde , nebo aktuální, konzolidovanou verzi zde: .

Zákon upravuje (§1) :

  1. podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny, ...
  2. obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů,
  3. podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů,
  4. podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,
  5. financování podpory na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla z obnovitelných zdrojů, decentrální výroby elektřiny, biometanu a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,
  6. odvod z elektřiny ze slunečního záření.

Z nejdůležitějších paragrafů dotýkajících se MVE uvádíme:

Národní akční plán (§3) obsahuje opatření a způsob dosažení závazných cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů, průběžných dílčích cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů a předpokládané hodnoty vyrobené energie a další informace pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů.

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (§4, odst.3) se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty výroby energie pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.

Požadavky na minimální účinnost energie se nestanoví pro výrobny elektřiny využívající geotermální energii, energii slunečního záření, energii větru a vody. (§4, odst.4).

Rozsah a výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů (§4, odst.7) stanoví Úřad (pozn.: ERÚ) podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

V případě, že pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje (§4, odst.8), dosaženo nebo překonáno skutečnými hodnotami výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů předpokládaných hodnot výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovených v Národním akčním plánu pro rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje, Úřad pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna následujícího roku podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro tento rok nestanoví…

Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen (§8, odst.1).

Právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen (§8, odst.2) má pouze výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody, a to ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně…

Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednictvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího anebo přímo v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny a její změnu (§8, odst.3).

Zelený bonus (§9, odst.1) na elektřinu je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním nebo hodinovém režimu.

Výkupní ceny §10. Do doby rozhodnutí o výběru povinně vykupujícího (odst.1) je pro příslušné vymezené území povinně vykupujícím dodavatel poslední instance……Povinně vykupující (odst.2) je povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území…

Podmínky podpory elektřiny, výkupu a evidence výroby elektřiny jsou uvedeny v §11. Základní časový úsek pro výkup je 1 hodina, pro zúčtování 1 měsíc nebo jeho násobky (odst. 1,2). Předávání naměřených nebo vypočtených hodnot operátorovi trhu je možné pouze elektronickou formou (odst. 4,5).

V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky (§11, odst. 10), nevzniká výrobci, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny nebo formou zeleného bonusu na elektřinu, v těchto hodinách k vyrobené elektřině nárok na podporu. Povinně vykupující nebo vykupující je povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího právního předpisu.

Výše výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu je stanovena v §12. Úřad stanoví v souladu v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výkupní cenu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů tak, aby bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic (odst.1a)………, a zůstala zachována (odst. 1b) výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře od roku uvedení výrobny elektřiny do provozu po dobu trvání práva na podporu jako minimální s pravidelným ročním navýšením o 2 %;…

Výkupní cena stanovená Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje (§12, odst.6). To neplatí pro stanovení výkupní ceny pro následující kalendářní rok pro druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje, dosaženo prosté návratnosti investic kratší než 12 let; …………. Současně výkupní cena stanovená Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být vyšší než 115% výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje.

Podpora decentrální výroby elektřiny je stanovena v paragrafech 3743. Podpora decentrální výroby elektřiny se uskutečňuje formou bonusů na decentrální výrobu elektřiny (§39, odst.1). Bonus na decentrální výrobu elektřiny (§40, odst.1) je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním režimu. Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování bonusu na decentrální výrobu elektřiny je 1 měsíc nebo jeho celé násobky (§41, odst.1).

Správní delikty podnikajících právnických a fyzických osob jsou uvedeny v §49. Přechodná ustanovení obsahuje §54.

Zrušovací ustanovení je uvedeno v §55. Zrušuje se zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) vč. pozdějších změn.

Změny paragrafů zákona o hospodaření energií č.406/2000Sb., energetického zákona č.458/2000 Sb., zákona o odpadech č.185/2001 Sb., včetně jejich pozdějších změn, zákona č.402/2010 Sb. a zákona č.281/2009 Sb. jsou uvedeny v paragrafech 5661.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení uvedených v §62.