Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Registrace k dani z elektřiny

Kdy vzniká povinnost se registrovat k dani z elektřiny je vysvětleno zde:
https://www.celnisprava.cz/cz/dane.

Elektrárna s instalovaným výkonem do 30 kW včetně:

  • Pokud bude vyrobená elektřina spotřebovaná výrobcem v odběrném místě podle zákona č. 458/2008 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen „zákon 458“), nebo dodána distributorovi elektřiny, nestává se z výrobce plátce daně z elektřiny.
  • Pokud ji dodá přímo spotřebiteli, musí se registrovat k dani z elektřiny.

Elektrárna s instalovaným výkonem nad 30 kW:

  • Pokud je elektřina spotřebována k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny a nezbytným k udržení schopnosti vyrábět elektřinu, je podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, daň z elektřiny (dále jen „zákon 261“), osvobozena od daně. Toto osvobození se týká i v případě kombinované výroby elektřiny a tepla. Mezi technologické účely se nepočítá provoz bezpečnostních kamer, pohon vstupní brány a podobně. Provoz PC, kterým se sleduje stav čidel a ovládá nastavení, je technologickým účelem. – Výrobce se nestává plátcem daně.
  • Spotřeba elektřiny k jiným účelům, nebo dodání jinému spotřebiteli – Výrobce se stává plátcem daně.
  • Dodání vyrobené elektřiny distributorovi. - Výrobce se nestává plátcem daně.

Definice odběrného místa uvedená v § 2 odst. 2 písm. a) bod 6 zákona 458:

Odběrným místem je místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny.

Přihlášku k registraci k dani musí plátce daně podle ustanovení části čtyřicáté sedmé § 3 odst. 2 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, daň z elektřiny (dále jen „zákon 261“), podat nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

Plátce daně se musí registrovat u celního úřadu místně příslušného místu bydliště (sídla). Tiskopis k registraci k dani a tiskopis daňového přiznání s pokyny k jeho vyplnění najdete zde https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy, osmá šipka shora, případně online formuláře zde https://www.celnisprava.cz/cz/form.

Plátce daně podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona 261, uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) zákona 261, vést evidenci. Evidenci vede podle měřidla stanoveného v § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, ověřeného podle vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, v platném znění.

Jak zaplatit daň zjistíte zde https://www.celnisprava.cz/cz/faq.

Povinnost podávat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky.

Podle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „zákon 280“), má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1. Jiné způsoby podání uvedené v § 71 odst. 1 zákona 280, nejsou přípustné.
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/DAP_elektronicky.aspx.

Podle ustanovení § 247a odst. 2 zákona 280, daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč, pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky.

Další informace Vám poskytne Váš správce daně (celní úřad). Kontakty na něj najdete zde: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx.

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz

S pozdravem.
kpt. Ing. Petr Hošek
metodik, konzultant celní a daňové problematiky

tel: +420 261 331 923
fax: +420 261 332 100
e-mail: hosek@cs.mfcr.cz