Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č 408/2015 Sb.
o Pravidlech trhu s elektřinou

 1. Tato vyhláška stanoví
  1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,
  2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
  3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
  4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
  5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
  6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,
  7. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
  8. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných a předávacích míst,
  9. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
  10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
  11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,
  12. technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
  13. zveřejňování informací operátorem trhu a
  14. postup pro stanovení zálohových plateb.
 2. Tato vyhláška dále stanoví
  1. způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,
  2. způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně vykupujícího,
  3. termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,
  4. způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Celý text vyhlášky najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-408#cast1