Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vyhláška č. 8/2016 Sb.
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetice

Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 02. 2016.

Celý text nařízení najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-8