Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE
schválená vládou v lednu 2016

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie (NAP pro OZE) je jedním z kroků, jak snížit závislost České republiky na fosilních palivech. Materiál, který dne 25. ledna 2016 schválila vláda, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty a subjekty, mezi nimiž bylo zastoupeno Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Energetický regulační úřad, Komora OZE a zástupci asociací provozující OZE.

NAP pro OZE vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a pro Evropskou unii jako celek z této směrnice vyplývá cíl v roce 2020 dosáhnout 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Pro Českou republiku byl Evropskou Komisí stanoven minimálně 13 % podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Splnění tohoto cíle musí zároveň zajistit minimálně 10% podíl obnovitelných zdrojů v dopravě.

Legislativně je akční plán ukotven v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Z důvodu dynamického vývoje obnovitelných zdrojů energie se Česká republika rozhodla přistoupit k pravidelné aktualizaci akčního plánu, aniž by to bylo požadováno zmíněnou směrnicí a tato aktualizace je součástí zákona o podporovaných zdrojích energie.

Zpracovaný Národní akční plán navrhuje (předpokládá) v roce 2020 dosažení 15,3 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě.

Tab. 10b: Orientační předběžný plán celkového přínosu OZE v období 2015 - 2020

Výrobny 2015 2020 Výrobny
MW GWh MW GWh MW GWh
Vodní 1 082 2 324 1 111 2 471 29 147
< 1 MW 152 479 168 540 16 61
1 MW - 10 MW 177 561 191 618 14 57
> 10 MW 753 1 284 753 1 313 0 29
Geotermální 0 0 15 111 15 111
Fotovoltaické 2 069 2 125 2 375 2 431 306 306
Větrné 278 498 525 1 050 247 552
Biomasa+bioplyn 367 4 772 403 5 227 36 455

Σ

3 796 9 719 4 429 11 290 633 1 571

Z uvedené tabulky vyplývá, že NAP pro MVE předpokládá v období 2015 až 2020 zvýšení instalovaného výkonu o cca 30 MW a hrubé výroby elektřiny o 118 GWh/r (proti roku 2015).

Odkaz: http://www.mpo.cz/dokument169894.html