Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Termínová návaznost zákonů a vyhlášek
o podporovaných zdrojích energie

Vzhledem k problematice možného nevypsání provozních podpor ze strany ERÚ pro podporované zdroje ener­gie po roce 2020 uvedené do provozu před 7. 12. 2005 (viz „Dotazník o MVE“) pro přehlednost uvádíme ter­mí­no­vou návaznost dotčených zákonů a vyhlášek včetně odkazů.

Zákon č. 180/2005 Sb. Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství způsob podpory výroby elektřiny z ob­no­vi­tel­ných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní správy a práva a povinnosti fy­zic­kých a právnických osob s tím spojené.

Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí:

  1. podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen "obnovitelné zdroje"),
  2. zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů,
  3. přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
  4. vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spo­tře­bě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování to­ho­to podílu po roce 2010.
Platnost od 05. 05. 2005  
Účinnost od 01. 08. 2005  
Zrušeno k 01. 01. 2013 (165/2012 Sb.)

Zákon č. 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje:

  1. podporu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj“), druhotných energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj“) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,
  2. obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „Národní akční plán“),
  3. podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů a z vy­so­ko­účin­né kombinované výroby elektřiny a tepla,
  4. podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,
  5. financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů a poskytnutí do­ta­ce operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,
  6. odvod z elektřiny ze slunečního záření.
Platnost od 30. 05. 2012
Účinnost od 01. 01. 2013
Změna 05. 04. 2017 (103/2017 Sb.)

ZÁKON č. 103 ze dne 8. března 2017, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

V č.I v § 11 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění zákona č. 131/2015 Sb., se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. října 2013 do 31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo mo­der­ni­za­ce technologické části, která zvyšuje technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu dnem ukončení rekonstrukce nebo modernizace.“.

Platnost od 05. 04. 2017
Účinnost od 05. 04. 2017

Vyhláška č. 475/2005 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Tato vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry.

Platnost od 07. 12. 2005  
Účinnost od 07. 12. 2005  
Zrušeno k 01. 01. 2013 (347/2012 Sb.)

Vyhláška č. 347/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů ob­no­vi­tel­ných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Platnost od 22. 10. 2012  
Účinnost od 05. 11. 2012  
Zrušeno k 01. 01. 2016 (296/2015 Sb.)

Vyhláška č. 296/2015 Sb. Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů ob­no­vi­tel­ných zdrojů pro výrobu elektřiny a pro stanovení zelených bonusů na teplo z ob­no­vi­tel­ných zdrojů pro výrobny tepla uvedené v § 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „výrobna tepla z bioplynu“), dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „výrobna elektřiny“) a dobu životnosti výroben tepla z bioplynu.

Technicko-ekonomické parametry pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, jejichž splnění je předpokladem pro dosažení patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdro­jů výkupními cenami nebo při podpoře výroben tepla z bioplynu zeleným bonusem na teplo, jsou sta­no­ve­ny v příloze k této vyhlášce.

Doba životnosti výroben elektřiny a doba životnosti výroben tepla z bioplynu je stanovena v příloze k této vyhlášce.

Platnost od 09. 11. 2015
Účinnost od 01. 01. 2016