Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR
Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, zapsaný spolek (dále jen SPVEZ), nepřetržitě působící od roku 1990 při sdružování provozovatelů malých vodních elektráren a obhajobě jejich zájmů, po dvouletém intenzivním studiu a shromažďování množství nezbytných statistických dat a odborných podkladů z mnoha různých zdrojů (MPO, OTE, ERÚ atd) a od několika stovek respondentů – provozovatelů MVE, přistoupil k vypracování tohoto uceleného materiálu, který si klade za cíl kvalifikovaně, avšak populární formou, seznámit jeho čtenáře, z různých úhlů pohledu, s fenoménem MVE v naší zemi, historickými souvislostmi, aktuálním stavem a s možnostmi potenciálu jeho dalšího reálného rozvoje.

Tento materiál rovněž upozorňuje na některé málo známé a často opomíjené historické, kulturní, společenské, technické i politické souvislosti a osvětluje specifika, kterými se obor MVE výrazně odlišuje od ostatních druhů OZE (obnovitelných zdrojů energie). Na podkladě řady doposud nikde nepublikovaných údajů přibližuje zájemcům pod různými úhly pohledu toto zajímavé energetické odvětví s tisíciletou historií a naznačuje možné směry dalšího vývoje tohoto oboru, podpořené odbornými argumenty.

Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s., říjen 2018

Dokument ve formátu .PDF si otevřete v novém okně ►
<a href="../../files/MVE_v_ČR.pdf#">Malé vodní elektrárny (MVE) v ČR. Reálně využitelný potenciál rozvoje MVE pro období 2020 – 2030</a>