Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

2015

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu ES ČR zpracované ERÚ. Výsledky za rok 2015 byly k dispozici až nyní a proto výslednou tabulku nebylo možno dříve sestavit. (http://www.eru.cz/cs/elektrina/statistika-a-sledovani-kvality/rocni-zpravy-o-provozu).

Podíl OZE na brutto spotřebě ČR se proti minulému roku prakticky nezměnil a je nyní 13,27 %. Totéž platí o podílu instalovaného výkonu OZE na celkovém instalovaném výkonu všech elektráren v ČR, který dosahuje nyní 15,73 %. Podíl MVE na brutto spotřebě ČR je 1,41 %. Podíl instalovaného výkonu MVE na celkovém instalovaném výkonu v ČR dosahuje 1,53 %.

Výroba elektřiny z MVE zůstala prakticky na stejné úrovni v porovnání s minulým rokem (cca 1,0 TWh/r). Za zaznamenání stojí využití instalovaného výkonu MVE, které je 2992,2 h/r a je nejvyšší ze všech druhů OZE. MVE zůstávají stabilizujícím zdrojem v elektrizační soustavě ČR. U velkých vodních elektráren nad 10 MW meziročně poklesla výroba elektřiny o 11,6% pro přetrvávající nízké hladiny vodních toků v roce 2015. Meziročně stoupla výroba větrných elektráren o 20,2%, ostatní druhy OZE zaznamenaly jen mírný nárůst výroby elektřiny.

  btto výroba el. OZE inst. el. výkon OZE využ. inst. výkonu
2015 2015 2015
[MWh/r] [%] [MW] [%] [h/r]
VE celkem (bez PVE) 1 794 807,0 2,53 1 087,6 4,97 1 650,2
Z toho: VE > 10 MWe 793 010,0 1,12 752,8 3,44 1 053,4
 MVE (do 10 MW) 1 001 797,0 1,41 334,8 1,53 2 992,2
Bioplyn, sklád. plyn 2 614 188,0 3,68 x x x
Biomasa 2 090 855,0 2,94 x x x
VTE 572 612,0 0,81 280,6 1,28 2 040,7
FVE 2 263 846,0 3,19 2 074,9 9,49 1 091,1
Komunální odpad(BRKO) 86 642,0 0,12 x x x
∑ (bez PVE) 9 422 950,0 13,27 3 443,1 15,73 2 736,8
btto spotř.el. v ČR (MWh/r) 71 014 254,0 x 3 247,7
inst.el.výkon v ČR (MW) x 21 865,7

Vysvětlivky:

OZE - obnovitelné zdroje energie
VE - vodní elektrárny
MVE - malé vodní elektrárny
PVE - přečerpávací vodní elektrárny
VTE - větrné elektrárny
FVE - fotovoltaické elektrárny
BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad

Informativně: výroba PVE byla 1 051 526 MWh/r, instalovaný výkon byl 1171,5 MW, využití instalovaného výkonu 1089,2 h/r.
Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9. 2. 2015 ve výši 10 852 MW a roční minimum 2. 8. 2015 ve výši 4995 MW.

Zdroj dat: roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2015 - ERÚ

Pozn.: Sestavil dle údajů ERÚ SPVEZ (Ing. J. Bouška)