Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
2017-05-25

2016

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu ES ČR zpracované ERÚ. Výsledky za rok 2016 byly k dispozici až nyní a proto výslednou tabulku nebylo možno dříve sestavit.

Podíl OZE na brutto spotřebě ČR je nyní 12,97 % (v roce 2015 podíl OZE byl 13,27%). Podíl instalovaného výkonu OZE na celkovém instalovaném výkonu všech elektráren v ČR, dosahuje 15,64 %. Podíl MVE na brutto spotřebě ČR je 1,45 %. Podíl instalovaného výkonu MVE na celkovém instalovaném výkonu v ČR dosahuje 1,53 %.

Výroba elektřiny z MVE v porovnání s minulým rokem je mírně vyšší (činí cca 1,05 TWh/r). Za zaznamenání stojí využití instalovaného výkonu MVE, které je 3 121,2 h/r a je nejvyšší ze všech druhů OZE. MVE zůstávají stabilizujícím zdrojem v elektrizační soustavě ČR. U velkých vodních elektráren nad 10 MW meziročně výroba elektřiny se zvýšila o 154,4 MWh/r a dosahuje cca 0,95 TWh/r. Ostatní druhy OZE zaznamenaly jen mírný nárůst výroby elektřiny (mimo VTE).

2016

btto výroba el. OZE inst. el. výkon OZE využ. inst. výkonu
[MWh/r] [%] [MW] [%] [h/r]
VE celkem (bez PVE) 2 000 488,2 2,76 1 090,2 4,96 1 835,0
Z toho: VE > 10 MW 947 387,9 1,31 752,8 3,42 1 258,5
 MVE (do 10 MW) 1 053 100,3 1,45 337,4 1,53 3 121,2
Bioplyn, sklád. plyn 2 600 545,5 3,59 x x x
Biomasa 2 067 443,1 2,85 x x x
VTE 496 957,2 0,69 282,0 1,28 1 762,3
FVE 2 131 454,5 2,94 2 067,9 9,40 1 030,7
Komunální odpad(BRKO) 98 561,0 0,14 x x x
∑ (bez PVE) 9 395 449,5 12,97 3 440,1 15,64 2 731,2
btto spotř.el. v ČR (MWh/r) 72 418 279 x 3 293,4
inst.el.výkon v ČR (MW) x 21 989,0

Vysvětlivky:

OZE - obnovitelné zdroje energie
VE - vodní elektrárny
MVE - malé vodní elektrárny
PVE - přečerpávací vodní elektrárny
VTE - větrné elektrárny
FVE - fotovoltaické elektrárny
BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad

Informativně: výroba PVE byla 1 201 547,5 MWh/r, instalovaný výkon byl 1171,5 MW, využití instalovaného výkonu 1025,7 h/r.
Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9. 2. 2016 v 16,00 h ve výši 11 410 MW a roční minimum 8. 7. 2016 v 5,00 h ve výši 4932 MW.

Zdroj dat: roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2016 - ERÚ

Pozn.: Sestavil dle údajů ERÚ SPVEZ, z.s. (Ing. J. Bouška)