Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zprávy z vedení Svazu

Po celkem úspěšných výsledcích našich jednáních ohledně energetického a vodního zákona a cenového výměru ERU č. 1/2002 o výkupních cenách z obnovitelných zdrojů jsme dále pokračovali ve vyjasňování některých otázek s ním souvisejících.

Stále zůstává tlak jednotlivých Povodí na uplatnění nájmu za spoluužívání vodních děl (jezů) a to i pro rok 2002, kdy již je v platnosti nový vodní zákon č. 254/2001 Sb., který v § 57 zprošťuje provozovatele malých vodních elektráren do výkonu 5 MW povinnosti podílet se na úhradě nákladů na údržbu příslušného vodního díla. Na naše dopisy se žádostí o projednání tohoto postupu v dozorčích radách státních podniků Povodí na Ministerstvo životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů jsme buď vůbec nedostali odpověď nebo odpověď dosud neuspokojivou s tím, že otázka bude řešena k oboustranné spokojenosti (Ministerstvo dopravy a spojů).

Drobné nejasnosti ve výkladu cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 jsme operativně řešili na základě Vašich telefonických dotazů.

Další dotazy byly na § 20 zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, který jedná o odděleném účtování. Zejména se jednalo o to, kdo musí předkládat audit a zveřejňovat výsledky svého hospodaření za uplynuté účetní období. V každém případě držitelé licence účtují odděleně za činnosti vykonávané na základě licence a za činnosti ostatní. Audit a zveřejnění výsledků hospodaření za uplynulé účetní období se vztahuje na podmínky stanovené zákonem o účetnictví č. 353/2001 Sb. Tuto povinnost mají akciové společnosti vždy a ostatní společnosti, jestliže jejich hrubý úhrn rozvahy činí 40 mil Kč, čistý obrat 80 mil Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců je více než 50. Pokud nejsou splněny alespoň dvě podmínky ze jmenovaných tří nemá společnost povinný audit.

Upozorňujeme Vás, že Energetický regulační úřad k datu 15.3.2002 mění sídlo v Jihlavě.
Nová adresa je: Masarykovo nám. č.5, 586 01 Jihlava.
Telefonní čísla i e-mailové adresy zůstávají v platnosti (066/7580111 - ústředna, e-mail ve tvaru jméno.příjmení@eru.cz).
Adresa na dislokované pracoviště U Sovových Mlýnů 9, 108 00, v Praze 1 zůstává v platnosti.

Náš Svaz přešel na novou e-mailovou adresu, která je

Případně e-mailová adresa konkrétní osoby ve tvaru ovšem bez diakritických znamének.

Dočasně ještě funguje  naše stará adresa spvez@pha.inecnet.cz  , ale její platnost končí a pošta tam odeslaná nebude již nadále doručena. Proto používejte pouze nové adresy, které jsou i součástí těchto stránek.

Zároveň žádáme všechny naše členy, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek pro rok 2002 o jeho uhrazení do konce dubna ve smyslu stanov Svazu.

Dne 2.3.2002 se konal v Přibyslavi II. ročník semináře k aktuálním problémům budování a provozu MVE. Semináře se zúčastnilo 143 zájemců o tuto problematiku. Za organizaci tohoto semináře bychom chtěli poděkovat členu našeho Svazu panu Pavlu Štípskému.

Dne 6.3.2002 se konalo vedení Svazu za účasti všech mluvčích Svazu a členů dozorčí rady. Předmětem jednání byly aktuální otázky, zejména konání valné hromady Svazu spojené s již 7. setkáním příznivců a provozovatelů MVE. Setkání se bude konat na jižní Moravě v penzionu TALAFA u obce Pasohlávky a bude zahájeno v pátek 31.5.2002 ve 13.00 hod. V sobotu 1.6.2002 bude pokračovat program setkání a v neděli 2.6.2002 od 9.00 - 12.00 hod. proběhne Valná hromada Svazu. I když jde o nevolební Valnou hromadu Svazu, žádáme všechny členy Svazu o účast. Hojnou účastí na Valné hromadě Svazu dokumentujeme i váhu Svazu vůči ostatním orgánům a zároveň máte všichni možnost ovlivnit činnost Svazu v dalším období.

Pro Vaši informaci Vám sdělujeme, že jako jedni z prvních naši funkcionáři Svazu p. Ing. Jan Bouška a p. Ing. Petr Knížek, CSc. již složili státní zkoušky a obdrželi Osvědčení ministerstva průmyslu a obchodu o zapsání do seznamu energetických auditorů vedeného MPO.

Do konce února jsme zpracovávali energetické audity pro všechny zájemce, kteří žádali o státní podporu na svůj zdroj v rámci státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2002 zajišťovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (Českou energetickou agenturou - ČEA). Dále zpracováváme energetické audity pro žádosti o státní podporu z Fondu životního prostředí.

Naše Agentura pro hospodaření s teplem byla opět vybrána jako Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) ČEA a bude takto působit i v roce 2002. Bezplatné konzultace pro všechny zájemce máme každé pondělí a středy od 13.00 hod do 17.00 hod.

Náš Vzdělávací institut opět organizuje dva rekvalifikační kurzy a to pro přípravu energetických auditorů a pro získání odborné způsobilosti k udělení LICENCE na výrobu elektrické energie do instalovaného výkonu 1 MW.

Všechny zájemce o tyto rekvalifikační kurzy žádáme o urychlené projevení zájmu, neboť při nízkém počtu zájmu nejsme ekonomicky schopni tyto kurzy včas zahájit.

Svaz pravděpodobně bude zpracovávat i v roce 2002 statistiku o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Žádáme Vás však, abyste na nové formuláře čtvrtletních výkazů a výrobě elektřiny VD2-12, VD1-12 a VA1-12 uváděli i číslo výrobny, které Vám bylo přiděleno, i když na formuláři ERÚ tato kolonka chybí. Bez tohoto čísla budeme mít velké problémy s identifikací Vašeho zdroje.

Vedení Svazu