Zpráva o činnosti Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů přednesená na Valné hromadě konané dne 8.6.2003 v Dolním Dvoře u Vrchlabí.

Vedení SPVEZ ve své činnosti vycházelo ze Stanov SPVEZ, a Usnesení Valné hromady ze dne 2.6.2002. Je možno konstatovat, že:

  • Hospodaření Svazu bylo po celé sledované období vyrovnané. K vyrovnanému hospodaření v převážné míře přispívá komerční činnost, jako je zpracovávání energetických auditů, poradenská činnost a pořádání rekvalifikačních kurzů. Výše členských příspěvků se na hospodaření Svazu promítá ve výši cca 20 %.
  • V uplynulém období pořádal Svaz rekvalifikační kurzy pro žadatele o licenci na provoz malých energetických zdrojů a kurzy základů pro činnost energetického auditora. V současné době evidujeme na Svazu minimum přihlášek pro otevření nových kurzů a vyčkáváme na jejich naplnění.
  • Vedení Svazu v případě potřeby pomáhalo hájit oprávněné zájmy našich členů při styku s REASy, Povodími a státní správou. Je nutno konstatovat, že problémů, které jsme s některými členy řešili nebylo tolik jako v minulosti. Z tohoto se dá usuzovat, že situace v oboru našeho podnikání se oproti minulým rokům zlepšila.
  • Prostřednictvím bulletinu se vedení Svazu obracelo na členskou základnu také formou různých anket a dotazníků. Odezva členské základny na tuto komunikaci byla slabá a pro práci Svazu nepřinesla očekávané výsledky.
  • Koncem roku 2002 byl na Ministerstvu zemědělství připravován návrh nového Rybářského zákona. V průběhu letošního roku však byly práce přerušeny a na Ministerstvu zemědělství začala příprava další novelizace Vodního zákona. Základní teze této novelizace jsme bedlivě sledovali a můžeme všechny zúčastněné podnikatele ubezpečit, že připravovaná novela se netýká těch ustanovení vodního zákona, které jsme si v minulosti tvrdě vybojovali, tzn. osvobození od úplat za jezy, vydávání povolení k nakládání s vodami atd. Jedinou změnou, se kterou musíme počítat, je oddálení doby pro zápis vodních staveb do katastru nemovitostí. Tato doba bude posunuta na termín od 1.1.2007 do 31.12.2011.
  • Podstatnou věcí, která nás při práci ve Svazu čeká v letošním roce, je spolupráce na novelizaci Energetického zákona a přípravě nového zákona o obnovitelných zdrojích energie. Tato nová legislativní norma je připravována na Ministerstvu průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního prostředí. Potřeba vzniku tohoto zákona souvisí s liberalizací energetického trhu při vstupu naší země do EU. V současné době se pracuje na základních tezích tohoto zákona, které budou dále před schvalovacím procesem konzultovány s odbornou veřejností. Náš Svaz pečlivě sleduje tvorbu pro nás tak zásadního zákona, který bude řešit, jak způsob výkupu elektřiny, tak i jeho cenu.
  • Počet členů Svazu je stabilizován, i když v průběhu roku dochází k úbytku i příjmu nových členů zhruba ve stejném počtu. Někteří členové své členství ve Svazu přeruší v okamžiku, kdy je jim vyhověno v jejich požadavku a poté již nemají o členství zájem.
  • V celém funkčním období podporujeme získávání nových členů do Svazu a snažíme se zvýšit informovanost o Svazu u odborné i laické veřejnosti, mimo jiné i pomocí zřízené internetové stránky.

V Dolním Dvoře dne 8.6.2003

Pavel Šedivý