[2003-06-24] Zpráva o činnosti SPVEZ přednesená na Valné hromadě 8.6.2003 v Dolním Dvoře u Vrchlabí
SPVEZ ◀ Zpět [2020-07-18] Valná hromada SPVEZ [2020-07-18] Smutná zpráva [2020-07-13] Zahájení 37. běhu Rekvalifikačního kurzu pro udělení LICENCE na výrobu energie v malých energetických zdrojíc... [2020-03-10] Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_05 [2020-03-05] Valná hromada SPVEZ - ZRUŠENO - [2020-01-16] Zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům č. 2020_1 [2019-12-22] Prezentace SPVEZ: NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI VODNÍ ENERGIE – RENEXPO INTERHYDRO [2019-11-03] NOVÝ VÝVOJ V OBLASTI VODNÍ ENERGIE – RENEXPO INTERHYDRO [2019-08-31] Důležitá zpráva vedení SPVEZ, z. s., členům, č. 2019_8 [2019-03-17] Valná hromada SPVEZ [2019-03-02] Nesouhlasné stanovisko SPVEZ z.s. s připomínkou MŽP ke změně zákona o vodách [2019-02-20] Statistická data ke Světové zprávě o rozvoji MVE za ČR k 31.12.2017 [2019-02-17] Příprava Světové zprávy o rozvoji MVE [2019-01-03] Smutná zpráva [2018-05-20] XXX. Sněm Hospodářské komory ČR [2018-03-23] Valná hromada SPVEZ [2017-11-27] POZVÁNKA: PRÁVNÍ PORADNA K VODOPRÁVNÍM ZÁLEŽITOSTEM [2017-10-12] Dotazník MVE [2017-06-02] Změna uživatelského přístupu do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) [2017-04-04] Předpis hrazení členských příspěvků & Důvodová zpráva [2017-04-04] Stanovy SPVEZ ve znění schváleném valnou hromadou dne 18. 3. 2017 [2016-11-09] Prohlášení Mládka k hrozbám předsedkyně ERÚ [2016-08-19] Ministerstvo průmyslu nevyplácí podpory malým vodním elektrárnám, vymlouvá se na Brusel [2016-05-31] DŮLEŽITÁ VÝZVA- MVE, které byly uvedeny do provozu/zrekonstruovány v období 2005-13 [2015-11-24] Rozhodnutí ERÚ o stanovení výkupní ceny a výši zeleného bonusu pro rok 2016 [2015-10-26] Využití služby Google Drive pro distribuci datových souborů členům [2015-10-07] Podklady pro Národní akční plán na roky 2014 – 2020 [2015-07-14] Stanovy SPVEZ ve znění schváleném valnou hromadou dne 23. 5. 2015 [2014-01-09] POZOR! Změna adresy sídla Svazu [2013-04-10] Stanovisko OTE a.s. v případě změny tarifu na rekonstruovanou malou vodní elektrárnu [2013-02-13] Návod k nastavení zaručeného podpisu a Firefoxu pro komunikaci s Operátorem trhu [2012-11-02] Manuál pro registraci výrobců (systém pro výplatu podpory výroby z OZE) [2012-11-02] Změny v poskytování podpory výrobcům elektřiny (platí pro všechny vč.MVE) od 1.1.2013 [2012-09-26] Dopis ministra Ing. Petra Bendla k omezení zásahů do majetkového uspořádání MVE [2012-07-18] Dopis ministru MZe Petru Bendlovi [2012-03-18] Valná hromada SPVEZ [2011-09-26] Dopis ministra zemědělství Ing.Ivana Fuksy ve věci blokace staveb MVE [2011-09-22] Komentář k dopisu Správy KRNAP ze dne 9. 9. 2011 pro majitele a provozovatele MVE [2011-09-20] Dopis členům Svazu ve věci jednání o výkupních cenách elektřiny pro rok 2012 [2011-08-29] Dopis ministru MZe Ivanu Fuksovi Strategická koncepce rozvoje MVE [2011-03-15] Odpověď předsedy vlády ČR Petra Nečase ve věci strategické koncepce rozvoje MVE [2011-03-07] Vyjádření SPVEZ ke koncepci MZe členům vlády [2011-02-22] Pozměňovací návrh k Vládou schválené změně v energetickém zákoně [2011-01-11] Dopis předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi ve věci strategické koncepce rozvoje MVE [2010-08-28] Odpověď ministra MZe Ing. Ivana Fuksy na náš dopis z 2. srpna 2010 [2010-08-28] Řádná valná hromada SPVEZ [2010-08-12] Dopis ministru MZe Ing. Ivanu Fuksovi strategická koncepce rozvoje MVE [2010-06-11] Dohoda SPVEZ a Cechovního sdružení provozovatelů MVE [2010-05-25] Velká novela vodního zákona vyšla ve sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 150/2010 Sb. [2010-05-10] Prezident podepsal zákon ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. [2010-05-05] Dopis předsedy SPVEZ M. Tůmovi_(Hydrohrom) [2010-05-04] Informace o schválení Vodního zákona [2010-04-12] Dopis předsedy SPVEZ členům [2010-03-23] Vyjádření k uplatnění výdajů % z příjmů_u fyzických osob vedoucích účetnictví [2010-03-03] Odpověď ministra zemědělství ve věci - strategická koncepce rozvoje MVE [2010-02-19] Dopis ministru zemědělství. Strategická koncepce rozvoje MVE [2009-12-21] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5 a 7/2009 ze dne 23. a 25. listopadu 2009 [2009-12-12] Odpověď ministra zemědělství Jak. Šebesty na interpelaci poslankyně PSP ČR Kat. Konečné [2009-11-10] Cenové rozhodnutí č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009 [2009-10-29] Připomínky k návrhu Politiky ochrany klimatu v ČR [2009-07-17] Odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE [2009-07-01] Reakce na odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE [2009-07-01] Odpověď ministra MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE [2009-06-02] Dopis ministru MZe. Strategická koncepce rozvoje MVE [2009-05-28] E-mail: Ministerstvo zemědělství ČR (Ing. Jan Ludvík), Věc: Koncepce rozvoje MVE [2009-04-27] ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPVEZ [2009-02-23] Návrh novely zákona o vodách - dopis členům SPVEZ [2009-02-19] Návrh novely zákona o vodách - připomínky SPVEZ [2009-02-05] Návrh novely zákona o vodách [2009-01-22] Zápis z mimořádné valné hromady SPVEZ, konané dne 13. 12. 2008 v 10,00 hod. [2008-12-10] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008-výkupní ceny elektřiny z OZE Eko-energie z programu OPPI [2008-09-15]  Rekvalifikační kurz pro udělení LICENCE na podnikání v malých energetických zdrojích [2008-05-07] POZVÁNKA: Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE – VIII. ročník [2007-11-21] Důležité upozornění [2007-03-28] POZVÁNKA: Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu MVE – VII. ročník [2003-06-24] Usnesení z valné hromady SPVEZ, konané dne 8. 6. 2003 v Dolním Dvoře u Vrchlabí [2003-06-24] Zpráva o činnosti SPVEZ přednesená na Valné hromadě 8.6.2003 v Dolním Dvoře u Vrchlabí [2002-06-02] Usnesení z valné hromady SPVEZ konané v Pasohlávkách dne 2.6.2002 [2002-04-18] Zprávy z vedení Svazu

 

Zpráva o činnosti Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů přednesená na Valné hromadě konané dne 8.6.2003 v Dolním Dvoře u Vrchlabí.

Vedení SPVEZ ve své činnosti vycházelo ze Stanov SPVEZ, a Usnesení Valné hromady ze dne 2.6.2002. Je možno konstatovat, že:

  • Hospodaření Svazu bylo po celé sledované období vyrovnané. K vyrovnanému hospodaření v převážné míře přispívá komerční činnost, jako je zpracovávání energetických auditů, poradenská činnost a pořádání rekvalifikačních kurzů. Výše členských příspěvků se na hospodaření Svazu promítá ve výši cca 20 %.
  • V uplynulém období pořádal Svaz rekvalifikační kurzy pro žadatele o licenci na provoz malých energetických zdrojů a kurzy základů pro činnost energetického auditora. V současné době evidujeme na Svazu minimum přihlášek pro otevření nových kurzů a vyčkáváme na jejich naplnění.
  • Vedení Svazu v případě potřeby pomáhalo hájit oprávněné zájmy našich členů při styku s REASy, Povodími a státní správou. Je nutno konstatovat, že problémů, které jsme s některými členy řešili nebylo tolik jako v minulosti. Z tohoto se dá usuzovat, že situace v oboru našeho podnikání se oproti minulým rokům zlepšila.
  • Prostřednictvím bulletinu se vedení Svazu obracelo na členskou základnu také formou různých anket a dotazníků. Odezva členské základny na tuto komunikaci byla slabá a pro práci Svazu nepřinesla očekávané výsledky.
  • Koncem roku 2002 byl na Ministerstvu zemědělství připravován návrh nového Rybářského zákona. V průběhu letošního roku však byly práce přerušeny a na Ministerstvu zemědělství začala příprava další novelizace Vodního zákona. Základní teze této novelizace jsme bedlivě sledovali a můžeme všechny zúčastněné podnikatele ubezpečit, že připravovaná novela se netýká těch ustanovení vodního zákona, které jsme si v minulosti tvrdě vybojovali, tzn. osvobození od úplat za jezy, vydávání povolení k nakládání s vodami atd. Jedinou změnou, se kterou musíme počítat, je oddálení doby pro zápis vodních staveb do katastru nemovitostí. Tato doba bude posunuta na termín od 1.1.2007 do 31.12.2011.
  • Podstatnou věcí, která nás při práci ve Svazu čeká v letošním roce, je spolupráce na novelizaci Energetického zákona a přípravě nového zákona o obnovitelných zdrojích energie. Tato nová legislativní norma je připravována na Ministerstvu průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního prostředí. Potřeba vzniku tohoto zákona souvisí s liberalizací energetického trhu při vstupu naší země do EU. V současné době se pracuje na základních tezích tohoto zákona, které budou dále před schvalovacím procesem konzultovány s odbornou veřejností. Náš Svaz pečlivě sleduje tvorbu pro nás tak zásadního zákona, který bude řešit, jak způsob výkupu elektřiny, tak i jeho cenu.
  • Počet členů Svazu je stabilizován, i když v průběhu roku dochází k úbytku i příjmu nových členů zhruba ve stejném počtu. Někteří členové své členství ve Svazu přeruší v okamžiku, kdy je jim vyhověno v jejich požadavku a poté již nemají o členství zájem.
  • V celém funkčním období podporujeme získávání nových členů do Svazu a snažíme se zvýšit informovanost o Svazu u odborné i laické veřejnosti, mimo jiné i pomocí zřízené internetové stránky.

V Dolním Dvoře dne 8.6.2003

Pavel Šedivý