Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návrh novely zákona o vodách

P L A T N É  Z N Ě N Í  z á k o n a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:

N á v r h ZÁKONA ze dne …………2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A