Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Komentář k dopisu Správy KRNAP
ze dne 9. 9. 2011 pro majitele a provozovatele MVE

Dopis (otevřete zde ) upozorňuje na měření zůstatkových průtoků v korytech řek okolo MVE na území KRNAP. Půjde zejména o dodržování podmínek stanovených vodoprávním povolením. Bude se jednat především o minimální zůstatkové průtoky (MZP).

MZP je definován jako minimální průtok, který je nutno ponechat ve vodním toku v daném profilu nebo úseku pro udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí. Směrné hodnoty MZP byly dosud stanovovány v závislosti na průtoku v daném profilu vodního toku, který byl dosažen nebo překročen průměrně 364, 355 nebo 330 dní v roce, vypočtený z řady průměrných denních neovlivněných průtoků Q364d, Q355d, Q330d.

Je samozřejmé, že je nutno dodržovat hodnoty MZP dle platných Povolení s nakládání s vodami. Upozornění KRNAP na měření zůstatkových průtoků považujeme za seriozní.

Na druhé straně představa KRNAP na zjišťování aktuálního průtoku vody v korytech řek okolo MVE bude narážet nejen na stanovení těchto hodnot předepsaným způsobem při použití odpovídajících technických prostředků dle metrologických předpisů, ale též na zhodnocení průtoků před a za MVE a i na okamžité možnosti manipulace. Navíc nepovažujeme za správné vycházet z okamžitých jednorázových hodnot, ale je nutno hodnotit dodržování stanovených podmínek v delším časovém období a v návaznosti i na průtokové podmínky v profilu vodního toku při vyloučení nárazových i krátkodobých stavů způsobených z různých důvodů nezávisle na dotyčné MVE.

Doufáme, že nepůjde ze strany KRNAP o diskriminační tlak na provozovatele MVE tak, aby nedocházelo k sporným hodnocením a následně i k právním sporům.