Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Upozornění na změnu
uživatelského přístupu do centrálního systému operátora trhu

V návaznosti na nařízení evropského parlamentu a rady EU a zákona č. 297/2016 Sb., dochází ke změně v používání ověřovacích a podpisových certifikátů nezbytných pro přihlašování a vykazování výroby v CS OTE. V budoucnu bude možné používat pouze
Kvalifikovaný certifikát je takový, který má náležitosti podle §12 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Tyto certifikáty jsou určeny výhradně pro elektronické podepisování (nikoliv na­pří­klad pro ši­fro­vání). Lépe řečeno kvalifikovaný elektronický podpis zajišťuje in­te­gri­tu a autenticitu dat. Pro oficiální komunikaci se subjekty státní sprá­vy, pojišťoven apod. je zapotřebí právě certifikát, který byl vydán kva­li­fi­ko­va­nou certifikační autoritou. Bezpečnost a důvěryhodnost těchto cer­ti­fi­kač­ních autorit je kontrolována a standardizována pří­sluš­ný­mi úřady.
kvalifikované
a nikoliv
Komerční certifikát je nejrozšířenější druh certifikátu. Jsou to takové certifikáty, které nejsou spjaty se zákonem o elektronickém podpisu. Vystavuje jej certifikační autorita, která ověří žadatele dle svých vlast­ních směrnic. Tento druh certifikátů nemusí striktně splňovat náležitosti zákona o elektronickém podpisu a je jen na dané certifikační autoritě jaké si stanoví podmínky. Komerční certifikáty mají velmi široké uplat­ně­ní. Tím, že není ze strany zákona na tento druh certifikátu kladen žádný požadavek, je dána volnost v jejich využití. Ať už se jedná o šifrování e-mailů, zajištění autentizace či k elektronickému podepisování zpráv. Komunikující strany musí však být za jedno s důvěrou danému cer­ti­fi­ká­tu dané certifikační autority. Tento certifikát je totiž vydáván bez jakých­koliv legislativních záruk.
komerční
certifikáty. Pokud je pověřená osoba výrobce držitelem kvalifikovaného certifikátu již nyní, nemusí nic měnit.

Tato výzva se týká pouze držitelů komerčních certifikátů!

Harmonogram přechodu na kvalifikované certifikáty:

Do 30. 6. 2017 – přihlašovaní a vykazování v CS OTE beze změny,

1. 7. 2017 – 30. 9. 2017 – v CS OTE nebude možné registrovat nové komerční certifikáty, komerčními certifikáty registrovanými do 30. 6. 2017 se bude možné přihlašovat a podepisovat výkazy o výrobě,

Od 1. 10. 2017 – přihlašování a práci v CS OTE bude umožněna pouze kvalifikovanými certifikáty.

Doporučení pro držitele komerčních certifikátů:

  • v případě, že stávající komerční certifikát pověřené osoby vyprší do 30. 9. 2017, je možné s pořízením kvalifikovaného certifikátu počkat k okamžiku vypršení stávajícího komerčního certifikátu,
  • v případě, že stávající komerční certifikát vyprší po 30. 9. 2017, je možné taktéž počkat, nicméně velmi doporučujeme pořídit kvalifikovaný certifikát, co nejdříve a nenechávat to na poslední chvíli.

Podrobný manuál, jak zjistit, zda je pověřená osoba držitelem kvalifikovaného nebo komerčního certifikátu, jakož i seznam certifikačních autorit, u kterých je možné požádat o kvalifikovaný certifikát, je uveden
v podpůrném manuálu na stránkách OTE

Za vedení SPVEZ, z. s., Pavel Štípský, předseda