Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výkupní ceny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2022 ze dne 29. září 2022, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu.

N Á V R H : Cenové rozhodnutí ERÚ č. X/2022 ze dne DD. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Energetický regulační úřad předkládá zcela mimořádně, s ohledem na stávající bezprecedentní situaci na trzích s elektřinou, návrh cenového rozhodnutí ve dvou variantách stanovení výše zelených bonusů na elektřinu.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2022, ze dne 20. července 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Informace k cenovému rozhodnutí POZE pro rok 2022. Cenové rozhodnutí bylo vydáno podle v té době platného zákona o POZE (nikoliv dle následné novely), proto aktuálně obsahuje dvě podpory, které není možné využít, a „náhradní" schémata podpory zatím nejsou notifikována Evropskou komisí.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2021, ze dne 29. září 2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie o stanovení přiměřeného zisku, přesnějších podmínek kalkulace cen či o jasném vymezení nákladů uplatnitelných v ceně tepelné energie. Tyto a další změny přináší nové cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), kterým se tuzemské teplárenství bude řídit od ledna příštího roku.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2020 stanoví výši podpory pro podporované zdroje energie (POZE) v závislosti na jejich druhu a datu uvedení do provozu. Náklady na financování podpor příští rok vzrostou přibližně o 2 miliardy Kč.

„Tím hlavním důvodem nárůstu nákladů je pokles cen silové elektřiny na trhu, který musí být kompenzován růstem zeleného bonusu. Tento princip definuje zákon a naše výpočty se jím musí řídit. Dále za očekávaným růstem podpor stojí i tzv. indexace u nepalivových zdrojů, také daná zákonem, dosahující dvou procent ročně, což samo o sobě odpovídá navýšení ve stovkách milionů korun," popisuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Nyní vydané cenové rozhodnutí oproti letošku předpokládá v příštím roce růst nákladů na podporu. Jakékoliv další navýšení podpory by si vyžádalo dodatečný růst výdajů na její financování.

„Náklady na podporu hradíme částečně na fakturách za elektřinu v podobě příspěvku na podporované zdroje energie, zbývající díl připadá na státní rozpočet. Rozpočet nyní počítá s výdaji ve stejné výši jako v letošním roce, ačkoliv předpokládané náklady budou významně vyšší. Další navyšování podpor by situaci ještě zhoršilo, zejména pro zákazníky z oblasti průmyslu. Pomoc jednomu typu podniků by tak ohrozila jiné," doplňuje Stanislav Trávníček.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2020, které úřad vydává současně s cenovým rozhodnutím pro POZE, upravuje podmínky pro teplárenství, a to poprvé od roku 2013. Tehdy vyšlo poslední předmětné cenové rozhodnutí, které bylo v dalších letech pouze aktualizováno. I nadále bude v teplárenství uplatňováno věcné usměrňování cen.

Oproti cenové regulaci, které podléhá např. činnost distributorů elektřiny nebo plynu, věcné usměrňování nestanoví přímo cenu, za jakou bude teplo dodáváno odběratelům, ale upravuje podmínky, jak má být cena kalkulována a co je do ní možné zahrnout. Tento přístup respektuje specifika teplárenství, které je příznačné různými druhy použitých technologií např. vzhledem k různým palivům. Nové cenové rozhodnutí však reaguje na tržní vývoj, praktické zkušenosti úřadu i spotřebitelů. Zpřesňují se proto např. pravidla pro kalkulaci dvousložkových cen pro zákazníky.

Další, výraznější zásahy do metodiky teplárenství jsou připravovány a již nyní konzultovány s odbornou veřejností. Vzhledem k době potřebné pro implementaci by se do praxe měly dostávat postupně od roku 2022.

Do třetice úřad vydal cenové rozhodnutí č. 5/2020, které stanoví ceny za činnost povinně vykupujících obchodníků s elektřinou a ceny spojené s vydáváním záruk původu elektřiny, tedy úhrady za činnosti vykonávané v souvislosti s vykupováním elektřiny z POZE.

Tisková zpráva ERÚ 30. 9. 2020

Cenová rozhodnutí v úplném znění jsou k dispozici pod těmito odkazy:


ERÚ vydal věstník (částka 10/2019) obsahující cenová rozhodnutí č. 7/2019 a č. 8/2019 pro podporované zdroje energie.

V cenových rozhodnutí jsou uvedeny vzorce pro výpočet redukčního fakturu, který zohledňuje jakoukoliv nevratnou investiční podporu z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor (RF).

Dále jsou uvedeny:

  • Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním důlního plynu (z otevřených i uzavřených dolů).
  • Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním komunálního odpadu a ostatních druhotných zdrojů a při využití odpadního tepla.

Výši ročních zelených bonusů najdete v tabulkové formě v přiloženém věstníku ERÚ zde:


ERÚ zveřejnil:

  1. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2019 ze dne 26. září 2019., kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie;

ERÚ zveřejnil:

  1. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018.
  2. Informace k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019

ERÚ zveřejnil:
  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, č. 11/2016 a č. 2/2017
  2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Obě cenová rozhodnutí se týkají elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
Důležité změny najdete v článku I bod 3.

Podrobně viz Energetický regulační V Ě S T N Í K

Tisková zpráva ERÚ ze dne 21. prosince 2017


ERÚ zveřejnil Cenové rozhodnutí č. 4/2017 ze dne 26. září 2017

ERÚ zveřejnil Cenové rozhodnutí č. 3/2017 ze dne 26. září 2017

Tisková zpráva ERÚ ze dne 26. září 2017


ERÚ zveřejnil Cenové rozhodnutí č. 2/2017 ze dne 29. března 2017.


ERÚ zveřejnil Cenové rozhodnutí č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016.

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016


ERÚ vydal cenová rozhodnutí zohledňující čerstvé notifikace Evropské komise

ERÚ zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2017, ve kterém jsou zahrnuty i MVE, uvedené do provozu v letech 2006 až 2013.

Cenová rozhodnutí jsou uvedena v Energetickém regulačním věstníku ERÚ částka 12/2016 z 14.12.2016. Otevřete zde


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie otevřete zde


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017 otevřete zde

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2017 otevřete zde


Energetický regulační úřad konečně vydal na základě nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2016. Otevřete je zde

Pro malé vodní elektrárny uvedené do provozu před 1. 1. 2013 jsou stanoveny výkupní ceny a roční zelené bonusy dle tabulky uvedené v CR na adrese http://www.eru.cz


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2015 otevřete zde

Veškeré postupy a nárok na podporu se neuplatní, pokud jsou v rozporu spodmínkami stanovenými dle § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným výkupním cenám je připočítávaná daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné hodnoty podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2014 otevřete zde

Veškeré postupy a nárok na podporu se neuplatní, pokud jsou v rozporu spodmínkami stanovenými dle § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným výkupním cenám je připočítávaná daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné hodnoty podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2013 otevřete zde

Výkupní ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným výkupním cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné hodnoty podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.


Výkupní ceny pro rok 2012 jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č.7/2011 ze dne 23.11.2011.

Výkupní ceny elektřiny z OZE v povinném výkupu jsou stanoveny jako minimální dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny. Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat režim výkupních cen a režim zelených bonusů.