Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Energetická a související legislativa

Energetická legislativa se stala v zásadě svébytnou právní disciplinou, ve které je nutno se při podnikání v oblasti OZE alespoň přehledně orientovat. Z tohoto hlediska jsme provedli výběr nejdůležitějších zákonů a vyhlášek s cílem usnadnit vám orientaci v legislativě vztahující se k elektroenergetice a zejména k obnovitelným zdrojům energie.

Zákony jsou v samostatných kapitolách stručně uvedeny a nejdůležitější ustanovení jsou citována. Současně jsou uvedeny odkazy na důležité prováděcí vyhlášky.

Obecně však všechny právní předpisy lze dohledat na internetových stránkách:
Ministerstva vnitra České republiky
Rovněž na neoficiálním portálu Zákony pro lidi
který přináší předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění.
A též příslušných resortních ministerstev:
MPO - Energetická legislativa
MŽP - Legislativa
MZe - Legislativa/Vodní hospodářství Portálu veřejné správy
Energetického regulačního úřadu
zveřejněno
[2020-02-03] Novela zákona o vodách vstoupila v účinnost
[2019-01-14] EU zveřejnila 11.12.2018 v úředním věstníku trojici předpisů, které budou usměrňovat vývoj...
[2018-06-06] č. 254/2001 Sb. | Prezident podepsal novelu vodního zákona
[2017-10-15] Termínová návaznost zákonů a vyhlášek o podporovaných zdrojích energie
[2017-08-21] Nařízení vlády č. 266/2017 Sb, nahrazuje nařízení vlády 402/2015
[2017-04-07] Zákon č. 103/2017 Sb. je novelou zákona č. 165/2012 Sb.
[2017-02-03] Obecná informace o první novele OZ a ZOK
[2016-07-18] Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE schválená vládou v lednu 2016
[2016-06-15] VYHLÁŠKA o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru
[2016-05-02] Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
[2016-05-02] Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu...
[2016-05-02] Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetice
[2016-05-02] Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
[2016-05-02] Vyhláška č. 194/2015 Sb., o Způsobu regulace cen ... v elektroenergetice a teplárenství
[2016-05-02] Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
[2016-05-02] Vyhláška č. 403/2015 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
[2016-05-02] Vyhláška č. 312/2015 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
[2016-05-02] Vyhláška č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech
[2016-02-05] Registrace k dani z elektřiny
[2016-01-03] NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. 12. 2015 o podpoře elektřiny a tepla z PoZE
[2015-10-13] č. 131/2015 Sb.| kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.(energetický zákon)
[2014-12-17] Ukončení zásahů do majetkového uspořádání ve vztahu k MVE
[2014-11-15] č. 254/2001 Sb.| Zákon o vodách (vodní zákon). Revize textu: [2014-11-15]
[2014-10-28] č. 165/2012 Sb.| MPO - Přehled vyhlášek k zákonu
[2014-10-21] Zákony pro lidi - alternativní zdroj informací o zákonech
[2014-10-14] č. 165/2012 Sb.| Výtah ze zákona č. 165 ze dne 31.1. 2012
[2014-07-08] Námitky proti navrhované úpravě zákona č.165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích
[2013-12-10] č. 346/2012 Sb.| stanovící termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace...
[2013-10-10] č. 310/2013 Sb.| kterým se mění zákon č.165/2012 o podporovaných zdrojích energie
[2011-08-29] č. 458/2000 Sb.| Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice
[2011-03-15] Vodohospodářská politika Ministersva zemědělství
[2011-02-22] č. 586/1992 Sb.| Zákon o daních z příjmů. Konec osvobození příjmů od daně [2011-02-22]
[2010-11-30] Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů
[2008-07-30] Umísťování staveb OZE
___________ č. 183/2006 Sb.| Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
___________ č. 500/2004 Sb.| Správní řád
___________ č. 100/2001 Sb.| Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
___________ č. 406/2000 Sb.| Zákon o hospodaření s energií
___________ č. 114/1992 Sb.| Zákon o ochraně přírody a krajiny