Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Povodí Vltavy spustilo web k bezpečnostnímu přelivu na Orlíku

Na právě spuštěné internetové adrese https://www.orlikppo.cz/ jsou nyní k nalezení podrobnější informace o výstavbě nového doplňkového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík.

„Na tomto portálu budeme společně se zhotovitelem, kterým je společnost Metrostav a.s., průběžně informovat širokou veřejnost o aktuálním dění souvisejícím s touto strategickou vodohospodářskou investicí na ochranu před povodněmi. Zájemci zde najdou také informace o historii výstavby této největší přehrady v České republice, doplněné řadou dobových snímků. Portál má i nástroj pro zasílání komentářů a dotazů,“ uvedl dnes mluvčí Povodí Hugo Roldán.

Přípravy na výstavbu nového bezpečnostního přelivu, který doplní stávající přeliv na hrázi vodního díla Orlík, se datují do období po katastrofální povodni roku 2002. Při této povodni bylo vodní dílo Orlík vystaveno podstatně většímu zatížení, než na jaké bylo vyprojektováno a postaveno. Výstavba potrvá dle aktuálního harmonogramu do konce roku 2026. Stavba spočívá v realizaci doplňkového bezpečnostního přelivu se třemi poli hrazenými segmentovými uzávěry umístěnými na pravé straně hráze v horní vodě, na které navazuje železobetonový skluz o délce 367 metrů a šířce 16 metrů, pro převedení povodňového průtoku pod vodní dílo.

Vodní dílo Orlík je prvkem kritické infrastruktury státu a nejdůležitějším článkem soustavy vodních děl Vltavské kaskády. Stavba doplňkového přelivu zásadně zvýší bezpečnost vodního díla Orlík před extrémními povodněmi a současně zvýší i míru ochrany před povodněmi pro více než 240 tisíc obyvatel a jejich majetek na dolním toku Vltavy.

„S ohledem na skutečnost, že se jedná o největší vodohospodářskou stavbu v novodobé historii, považuji za podstatné informovat o jejím průběhu nejen širokou veřejnost, ale i studenty příslušných oborů středních i vysokých škol a odbornou vodohospodářskou veřejnost. Právě pro ně chceme v průběhu výstavby pořádat i odborně zaměřené prohlídky,“ dodává generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Základní informace:

Představení projektu

Cílem projektu je zajistit bezpečnost VD Orlík i pro případ výskytu zcela extrémních povodní. V souladu se současnými standardy bude VD Orlík po rekonstrukci schopno bezpečně převést desetitisíciletou povodeň.

Zabezpečení vodního díla Orlík proti účinkům velkých vod bude vyřešeno vybudováním doplňkového bezpečnostního přelivu a skluzu s vysokou kapacitou.

Hlavní stavební objekty

Přelivný objekt a navazující skluz jsou v souladu s výstupy přípravných prací a vydanými povoleními umístěny v prostoru pravobřežního zavázání hráze.

Nový bezpečnostní přeliv o třech polích je hrazen segmentovými uzávěry. Hrazený profil je 3 x 13,3 x 8,15 m. Kóta pevného prahu přelivu je 346,45 m n.m. Kapacita nových přelivných polí při referenční hladině 354,60 m n. m. je 3 x 588 m3/s.

Krytá část skluzu navazující na přeliv v podélném spádu cca 5 % – tři železobetonové rámy 13 m x 9 m, v délkách 53 m, 66 m a 72 m od jednotlivých polí. Navazující otevřený skluz má délku 235 m, šířku 16 m a hloubku 6 m, tvoří je železobetonové koryto v podélném sklonu až 40 %.

Specifické stránky výstavby

Vodní dílo Orlík bude v průběhu rekonstrukce v provozu. V harmonogramu jsou vymezena období a limity možného snížení hladiny vody v nádrži. Pro zajištění bezpečnosti bude VD v období výstavby pod zvýšeným dohledem. Před zahájením výstavby byla zahájena měření pro zjištění srovnávacích hodnot u dotčených konstrukcí.

Staveniště se nachází v příkrém svahu a klade na zhotovitele mimořádné požadavky na vybavení staveniště, organizaci práce a dodržení harmonogramu. Velkou výzvou je provádění masivních železobetonových konstrukcí v pracovních postupech přesahujících objem 200 m3. Celkový objem konstrukčních betonů přesahuje 50 tisíc m3.

Pro objasnění podmínek realizovatelnosti masivních betonů byl zrealizován výzkumný úkol zaměřený na technologii betonové směsi, betonáže, vývin hydratačního tepla a objemové změny. S ohledem na velmi vysoké rychlosti proudění vody ve skluzu jsou zadány přísné podmínky pro kvalitu betonu a rozměrovou přesnost.

Fotogalerie – vizualizace


Vizualizace vtoku nového přelivu z nádrže VD Orlík

Vizualizace nového přelivu a průchodu skluzu profilem přehradní hráze – letecký pohled

Vizualizace vtoku nového přelivu – letecký pohled

Vizualizace skluzu – pohled proti vodě

Vizualizace vtoku nového přelivu z nádrže VD Orlík

Základní údaje stavby

  • Název stavby: VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod
  • Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Lokalita: Milešov – Klenovice, Středočeský kraj
  • Plánovaná doba výstavby: 2021–2026
  • Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 6
  • Projektant: AQUATIS, a.s.
  • Předpokládané náklady záměru: 1,78 miliardy Kč
  • Financování: Program prevence před povodněmi IV Ministerstva zemědělství (95 % stavebních nákladů), Povodí Vltavy – projektová příprava, náklady na stavební práce nad rámec programového financování.

Povodí Vltavy, státní podnik