Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Energetický mix ČR 2021

Z Roční zprávy o provozu elektrizační soustavy České republiky za rok 2021.
Energetický mix ČR 2021 (MWh)
Výroba elektřiny brutto 84 907,30
Hnědé uhlí 31 407,10
Jaderné palivo 30 731,20
Obnovitelné zdroje energie (OZE) 10 547,30
Zemní plyn 7 019,70
Černé uhlí 2 761,70
Přečerpávací 1 211,40
Ostatní plyny 1 027,00
Ostatní pevná paliva (mimo BRKO) 97,2
Odpadní teplo 70,5
Topné oleje 20,6
Ostatní kapalná paliva 12,2
Ostatní 1,5
Koks 0
 
Celkem OZE 10 547,30
Biomasa 2 664,60
Bioplyn 2 592,10
Vodní 2 408,50
Fotovoltaika 2 153,30
Větrné 601,5
BRKO 127,3
Podíl OZE 12,40%

Komentář

Celková výroba elektřiny brutto v roce 2021 dosáhla hodnoty 84,9 TWh, což představuje meziroční nárůst o 3,5 TWh (+4,3 %) proti roku 2020. Největší meziroční změnu výroby elektřiny brutto zaznamenaly parní elektrárny, které vyrobily meziročně o 3,4 TWh více (+9,8 %), zatímco jejich instalovaný výkon poklesl na hodnotu 9,5 GW, což je pokles o 0,5 GW (-5,3 %); tento pokles byl způsoben především odstavením Elektrárny Mělník III. Výroba elektřiny stoupla také u jaderných elektráren o 0,7 TWh (+2,3 %), u vodních elektráren o 0,3 TWh (+12,3 %) a u plynových a spalovacích elektráren o 0,1 TWh (+3,7 %).

Plynové a spalovací elektrárny zaznamenaly nárůst instalovaného výkonu o 2,2 %, což bylo způsobeno hlavně spuštěním zdrojů ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Výroba elektřiny brutto naproti tomu nejvíce klesla v paroplynových elektrárnách o 0,8 TWh ( 13,3 %), relativně pak ve větrných elektrárnách o 0,1 TWh (-14 %). Méně vyrobily také přečerpávací vodní elektrárny o 0,1 TWh (-6,3 %).

Výroba elektřiny brutto z hnědého uhlí stoupla o 2,3 TWh (+8 %) a výroba z černého uhlí meziročně stoupla o 0,8 TWh (+44,3 %). Výroba elektřiny ze zemního plynu vzrostla proti roku 2020 o 0,4 TWh (+6,6 %).

Výroba elektřiny brutto z obnovitelných zdrojů vzrostla meziročně o 255 GWh (+2,5 %). Klesla výroba elektřiny z větrných elektráren o 98 GWh (-14 %). Rovněž klesla výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren o 84 GWh ( 3,7 %) a z bioplynu a skládkových plynů (-0,1 %). Naopak u ostatních obnovitelných zdrojů výroba elektřiny vzrostla proti roku 2020, nejvíce u velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem nad 10 MW včetně) o 217 GWh (+22,5 %). U biomasy vzrostla výroba elektřiny o 166 GWh (+6,6 %), u malých vodních elektráren o 48 GWh (+4 %) a u biologicky rozložitelného komunálního odpadu o 8 GWh (+6,6 %).

Tuzemská brutto spotřeba elektřiny za rok 2021 stoupla na hodnotu 73,7 TWh (+3,2 %). K nárůstu spotřeby elektřiny došlo zejména u domácností o 1,3 TWh (+8,1 %), dále u velkoodběru z vn o 1 TWh (+4,4 %) a u velkoodběru z vvn o 0,3 TWh (+4,6 %). Spotřeba elektřiny naopak meziročně klesla u maloodběru podnikatelů o 41 GWh (-0,5 %).

Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce 2021 trvale záporné saldo importu a exportu elektřiny, které za celý rok činilo 11,1 TWh. To představuje meziroční nárůst o 0,9 TWh (+9,1 %). Export meziročně vzrostl o 2,7 TWh (+11,5 %), a import meziročně vzrostl o 1,8 TWh (+13,4 %).

Ročního maxima zatížení v soustavě bylo dosaženo dne 15. února 2021 v 8:45 (12 159 MW), bylo tak dosaženo nového historického maxima zatížení elektrizační soustavy a překonán rekord z roku 2018. Roční minimum zatížení soustavy bylo naměřeno dne 8. srpna 2021 v 5:45 (4 871 MW).