Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2021

Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška o kvalitě“), předkládá Energetický regulační úřad Zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2021.

1. ÚVOD

Podle vyhlášky o kvalitě je úřadem sledována a vyhodnocována nepřetržitost přenosu a distribuce elektřiny v přenosové a v distribučních soustavách. Způsob výpočtu ukazatelů nepřetržitosti je uveden v příloze č. 5 k uvedené vyhlášce. Cílem tohoto dokumentu je předložení závěrů z vyhodnocení dat získaných od provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů regionálních distribučních soustav.

2. PŘENOS ELEKTŘINY

Přenosovou soustavou se ve smyslu energetického zákona rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Úroveň kvality v přenosové soustavě je určena ukazateli nepřetržitosti přenosu podle § 21 vyhlášky o kvalitě. Pro provozovatele přenosové soustavy jsou výše uvedenou vyhláškou definovány následující ukazatele:

Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v kalendářním roce (min), nedodaná elektrická energie v kalendářním roce (MWh).

Profil společnosti ČEPS, a.s.:

Množství elektřiny přenesené přenosovou soustavou na výstupu [GWh] 68 835
Délka vedení 400 kV [km] 3 795
Délka vedení 220 kV [km] 1 824
Počet transformátorů 400/110 kV [-] 50
Počet transformátorů 220/110 kV [-] 20

Ukazatele nepřetržitosti přenosu v roce 2021:

Počet přerušení přenosu elektřiny v roce [-] 1
Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny v roce [min] 7
Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v roce [min] 7
Nedodaná elektrická energie v roce [MWh] 12

3. DISTRIBUCE ELEKTŘINY

Úroveň kvality v distribučních soustavách je určena ukazateli nepřetržitosti distribuce elektřiny podle § 21 vyhlášky o kvalitě. Touto vyhláškou jsou definovány následující ukazatele nepřetržitosti:

  1. průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI),
  2. průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIDI),
  3. průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (CAIDI).

Výpočet ukazatelů nepřetržitosti byl proveden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky o kvalitě. V případě ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny jsou uvedeny hodnoty systémových ukazatelů. Uvedené ukazatele zahrnují veškeré kategorie přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle přílohy č. 4 vyhlášky o kvalitě.

V této souvislosti je potřeba upozornit, že vzhledem k velkým rozdílům v sítích jednotlivých provozovatelů distribučních soustav není možné mezi sebou ukazatele nepřetržitosti jednoduše porovnávat. Z tohoto důvodu je důležitý profil společností, který popisuje charakter jednotlivých sítí.

Hlavní vliv na ukazatele nepřetržitosti má podíl kabelových vedení v soustavě, způsob zapojení sítí, hustota odběru, geografické podmínky a počet zákazníků.

Ukazatele nepřetržitosti distribuce v roce 2021:

Ukazatel ČEZ distribuce a.s. EGD a.s. PRE distribuce a.s. ČR
SAIFI přerušení/rok 2,65 1,99 0,35 2,17
SAIDI (min/rok) 327,57 451,42 30,18 319,3
CAIDI (min) 123,8 226,35 86,36 147,01