Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Již letos: Nové solární elektrárny do 50 kWp bez licence a zbytečných razítek?

Po včerejším projednání na vládě míří do sněmovny ke schválení tzv. rychlá novela energetického zákona (NEZ). Tato předloha má za cíl snížení administrativních požadavků pro výstavbu a provoz OZE.

Reakce na energetickou krizi

Nové fotovoltaické elektrárny o výkonu do 50 kWp se budou provozovat bez licence ERÚ. Ministr průmyslu Síkela oznámil, že chystá brzy další – větší NEZ, která podpoří rozvoj komunitní energetiky, akumulace a také agrovoltaiky. Návrh NEZ byl zpracován v reakci na současnou energetickou krizi, resp. snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska. Klíčové pro tento cíl je podpora výstavby bezemisních zdrojů. Vedle jádra se jedná o podporu výstavby výroben elektřiny z OZE. Podpora decentrální výroby energie z OZE zároveň přináší snižování emisí CO2.

Délka povolovacího řízení u instalací FVE na střeše trvá v rozmezí 6 – 8 měsíců (v Praze někdy i déle). U výroben FVE umisťovaných na zemi trvá získání povolení včetně územního rozhodnutí více jak jeden rok (nejčastějším důvodem jsou termíny/požadavky dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek).

„Taková délka je problematická i z podhledu nastavených podmínek v některých dotačních titulech, kdy je potřeba dodat stavební povolení do 180 dní,“ píše se v důvodové zprávě k NEZ.

Vyšší limit pro výrobu energie bez licence

NEZ navrhuje zvýšit hranici výkonu výrobny elektřiny, kdy se vyžaduje licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW.

Ministerstvo životního prostředí žádalo, aby byl limit zvýšen na 100 kW. Tuto připomínku ale ministerstvo průmyslu a obchodu nepřijalo při včerejším jednání na vládě.

Bez stavebního povolení

Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován vzhled stavby. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče.

V rámci NEZ je navrhováno, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu by nemělo být nově nutné při umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kW, pokud je součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby.

Navýšená hodnota instalovaného výkonu na 50 kW pro instalace využívající OZE nepodléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení vyplynula také z podrobné diskuse se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra, resp. Hasičského záchranného sboru, při které došlo k vyhodnocení o vhodnosti tohoto limitu instalovaného výkonu za podmínky, že budou dodrženy požadavky na požární bezpečnost, je možné požadovat za bezpečnou.

Urychlené schválení a další novela?

Po jednání vlády včera ministr průmyslu Síkela prohlásil toto: „Jedná se o první krok směrem k většímu rozvoji energií z obnovitelných zdrojů, které letos na podzim uděláme, další budou následovat velmi brzy.“

Účinnost NEZ se s ohledem na vrcholící energetickou krizi navrhuje v co nejkratším termínu, tedy dnem následujícím po dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Proto vláda navrhuje urychlené projednání předlohy v Poslanecké sněmovně v prvém čtení.

„Urychlené odstranění administrativních bariér při výstavbě malých obnovitelných zdrojů je základním prostředkem, který zabrání pokračování nebo rozšíření energetické krize ohrožující většinu domácností v České republice. Zvýšení limitů z hlediska udělování licencí v energetických odvětvích a stavebních řízení pro malé solární zdroje je předmětem diskusí odborné veřejnosti již několik let,“ uvádí se v důvodové zprávě k NEZ.

O změnách v legislativě pro provozování fotovoltaických elekráren získáte aktuální informace během Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října.

Zdroj: solarninovinky.cz ►, 27.  9.  2022