Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Informace k cenovému rozhodnutí POZE
pro rok 2022

Cenové rozhodnutí bylo vydáno podle v té době platného zákona o POZE (nikoliv dle následné novely), proto aktuálně obsahuje dvě podpory, které není možné využít, a „náhradní" schémata podpory zatím nejsou notifikována Evropskou komisí.

Cenové rozhodnutí č. 6/2021 obsahuje mimo jiné:

  • V ČÁSTI DRUHÉ, v bodě (5.7) výši zeleného bonusu na elektřinu z OZE v procesu společného spalování biomasy a různých zdrojů energie,
  • V ČÁSTI TŘETÍ, v bodě (8) výši zeleného bonusu na teplo ve výši 56 Kč/GJ.

Dne 18. října 2021 byl ve Sbírce zákonů České republiky publikován zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona o POZE), který nabyde účinnosti 1. ledna 2022.

Přijetím novely zákona o POZE došlo k tomu, že od 1. ledna 2022 není zákonná opora pro vyplácení výše uvedených provozních podpor. Novela zákona o POZE tyto podpory již nadále neobsahuje, a přestože jsou součástí cenového rozhodnutí č. 6/2021, není možné tyto podpory po účinnosti novely zákona o POZE od 1. ledna 2022 uplatňovat. Cenové rozhodnutí je tedy v rozsahu, ve kterém upravuje tyto podpory, neaplikovatelné.

Novela zákona o POZE uvedené podpory nahrazuje alternativním schématem podpory, tzv. udržovací podporou tepla. Prozatím však nedošlo k ukončení notifikačního procesu nebo k vydání oznámení, které by tyto formy podpory z novely zákona o POZE prohlásilo za slučitelné s vnitřním trhem Evropské unie a není tedy možné vydat k uvedeným podporám cenové rozhodnutí a zahájit výplatu těchto alternativních podpor z novely zákona o POZE.

Vydání změny cenového rozhodnutí, kterým se stanoví nové podpory podle novely zákona o POZE, je závislé na procesu schvalování slučitelnosti podpor Evropskou komisí. Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu je využít tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) v co nejširším rozsahu podpor. Využití GBER se vyznačuje především absencí formálního schvalovacího řízení a je založené na oznámení podpor Evropské komisi, které je spojeno s výrazně kratší lhůtou pro jejich vyřízení.

ERÚ očekává uzavření procesu schvalování většiny schémat podpor podle novely zákona o POZE v následujících týdnech, respektive v prvním čtvrtletí roku 2022. Nutnou podmínkou „aktivace" těchto podpor je pak jejich uvedení v nařízení vlády vydaném podle § 3 novely zákona o POZE a účinnost potřebné sekundární legislativy. V návaznosti na schválení podpor Evropskou komisí a vydání nařízení vlády je ERÚ připraven neprodleně aktualizovat cenové rozhodnutí, ve kterém společně se stanovením výše těchto schválených podpor přistoupí také ke zrušení podpor, které již nejsou upraveny zákonem o POZE v platném znění.

Zdroj: eru.cz ►,  10. 12. 2021