Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Informace k fotovoltaickým elektrárnám

Výstavba výrobny elektřiny a stavební řízení

Obrázek
ERÚ

1. Výstavba výrobny elektřiny a stavební řízení

ERÚ nemá žádné pravomoci ve vztahu ke stavebním či technickým otázkám realizace energetických zařízení. Licence je podle energetického zákona podnikatelským oprávněním, nikoliv povolením k provozování zařízení z technického hlediska. ERÚ se k projektu realizace výstavby fotovoltaické elektrárny v rámci stavebního řízení nevyjadřuje a stanovisko v této věci nevydává, stejně tak se nevyjadřuje k záměrům připojení výrobny do distribuční soustavy.

Žádosti o udělení licence je možno vyhovět až tehdy, kdy je energetické zařízení dokončeno a je v provozu.
2. Dotace

Výroba elektřiny je jednou z činností podnikání v energetických odvětvích, a držitel licence je podnikatel – před podáním žádosti o udělení licence doporučujeme zkontrolovat podmínky dotačního programu, zda není dotace navázána na fyzickou osobu-nepodnikatele. Pokud ano, je nutné si prověřit, zda nebude požadováno dotaci vrátit. ERÚ nemá žádné kompetence ve vztahu ke stanovení či posuzování dotačních podmínek.
3. Forma a obsah žádosti

Prostřednictvím e-mailu lze podat žádost pouze v případě, že je opatřen elektronickým podpisem e-mailu. V opačném případě je nutné zaslat žádost poštou nebo datovou schránkou. Podání učiněné emailem bez zaručeného elektronického podpisu je nutno ve lhůtě 5 dnů doplnit řádným způsobem, jinak se k němu nepřihlíží.  K žádosti je potřeba doložit dokumenty prokazující splnění podmínek dle energetického zákona a uhradit správní poplatek.
4. Licence na obchod s elektřinou u výrobců elektrické energie

Držitel licence na výrobu elektřiny má v souladu s energetickým zákonem [§ 23 odst. 1 písm. b)] právo dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou. Pokud tedy výrobce elektrické energie prodává jím vyrobenou elektrickou energii zákazníkovi či obchodníkovi s elektřinou, přičemž zároveň nenakupuje elektrickou energii, kterou by dále také prodával, nepotřebuje licenci na obchod s elektřinou.
5. Licence na výrobu elektrické energie u výroben do 50 kW a připojení výrobny

Podle energetického zákona (§ 3 odst. 3) platí s účinností od 24. ledna 2023, že licence se vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.

Uvedené ustanovení znamená, že pro výrobu elektřiny ve výrobnách nad 50 kW je třeba udělení licence, i když vyrobená elektřina slouží pouze pro vlastní spotřebu (tj. stav, který není podnikáním). Nejedná se však o zakotvení obecné výjimky z povinnosti mít licenci pro výrobny do výkonu 50 kW. U výroben do 50 kW je licence potřeba v případě, že se jedná o podnikání (tzn. nejedná se o výrobu pro vlastní spotřebu).

Z hlediska částečného zrušení povinnosti disponovat po 24. lednu 2023 licencí je irelevantní, zda již výrobce licenci historicky má či kdy byla výrobna elektřiny zprovozněna, u výroben provozovaných před tímto datem nemá udělení licence od 24. ledna 2023 již význam, ani a contrario nemůže zhojit stav, pokud před tímto datem byla v rozporu se zákonem výrobna provozována bez licence.

Je nutno posoudit, kdy se jedná o podnikání a kdy nikoliv. Podle právních předpisů je považován za podnikatele ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Zejména nelze klást automaticky rovnítko mezi podnikání a situaci, kdy výrobce vyrábí elektřinu primárně pro vlastní spotřebu a přebytky dodává do elektrizační soustavy, a to nikoliv se záměrem činit tak soustavně (pravidelně) a primárně za účelem zisku, zde se o podnikatele nejedná.

Licence není podmínkou připojení výrobny k elektrizační soustavě.

Převzato z: https://www.eru.cz/informace-k-fotovoltaickym-elektrarnam

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.