Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Společná pozice SPVEZ, z.s. a AHE ČR spolek, k „Havarijní novele vodního zákona“

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v těchto dnech finalizuje pod číslem ST 569 projednání vládního návrhu tzv. „Havarijní novely vodního zákona“. K této novele vodního zákona předložila skupina poslanců svůj pozměňovací návrh, „přílepek“ na téma „Vyvratitelné domněnky převažujícího veřejného zájmu“ na plánování, výstavbě a provozu výroben z obnovitelných zdrojů energie, nemající žádnou přímou souvislost s předloženou novelou.

SPVEZ

SPVEZ, z.s., si je plně vědom požadavků evropské legislativy ze závěru loňského roku, obsažených
ve směrnici EP a Rady 2023/2413 k převažujícímu veřejnému zájmu na plánování, výstavbě a
provozu výroben z obnovitelných zdrojů energie. Současně je připravováno rovněž vymezení
oblastí urychleného rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tzv. akceleračních zón.


Uvedený pozměňovací návrh počítá s rozvojem obnovitelných zdrojů energie en bloc, ovšem s výjimkou rozvoje malých vodních elektráren. SPVEZ, z.s., považuje, v rozporu s požadavkem řádného odůvodnění ve smyslu příslušné směrnice EU, za nepodložené a nanejvýš diskriminační vůči sektoru vodní, a především malé vodní energetiky, její vyjmutí z režimu převažujícího veřejného zájmu. Tímto krokem dojde k zásadnímu ohrožení budoucího rozvoje vodní energetiky v rámci všech ostatních energetických zdrojů v segmentu OZE.


Navrhovaná právní úprava zásadním způsobem zkomplikuje, či přímo znemožní, další využití
zbývajícího potenciálu vodní energie, který se na území ČR stále nachází. Tato diskriminace vodní
energie se dotkne jak subjektů ze soukromoprávní sféry, tak i státního sektoru, a to především
podniků Povodí, pro které přínos z využití vodní energie může znamenat podíl na realizaci a
provozu budoucích či stávajících vodohospodářských děl. Vodní energetika má na území ČR velmi
dlouhou a ověřenou historickou tradici, která nezavdává důvod k úvahám o její potenciální
škodlivosti vůči životnímu prostředí tak, jak uvádí předkladatelé pozměňovacího návrhu.


Konečné schválení uvedeného pozměňovacího návrhu by znamenalo vyloučení vodní energetiky a
malých vodních elektráren z podpory jejich plánování, výstavby a provozu. Ve svém důsledku by
tak přineslo nespravedlivou a diskriminační nerovnováhu do celého sektoru využívání
obnovitelných zdrojů energie v ČR a znamenalo znehodnocení části ekologické, a především
spolehlivé energie, a to v situaci, kdy celý civilizovaný svět potřebuje ke své další existenci
maximum čisté energie.


SPVEZ, z.s., souhlasí a podporuje plánování, výstavbu a provoz výroben z obnovitelných zdrojů
energie, zcela zásadně však nesouhlasí s řešením takto principiálních záležitostí pozměňovacími
návrhy bez řádné diskuze, a to ani s odkazem na nutnou implementaci evropské legislativy.


SPVEZ, z.s., žádá zákonodárce o řádné projednání návrhu implementace směrnice EP a Rady 2023/2413 k převažujícímu veřejnému zájmu na plánování, výstavbě a provozu výroben z obnovitelných zdrojů energie ve standardním legislativním procesu.


V Praze 4. 3. 2024
Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s. a lng. Zdeněk Nováček, předseda AHE ČR spolek.

Ke stažení

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.