Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) varuje před energetickou chudobou

Svaz upozornil, že v prostředí České republiky je vzhledem k přírodním podmínkám zcela nemožné uspokojit podstatnou část poptávky po energiích pouze z obnovitelných zdrojů.

Svaz měst a obcí ČR oslovil vládu Petra Fialy ve věci současné energetické krize a vývoje cen elektřiny. Podle svazu je nepřípustné, aby transformace energetiky přinesla zvýšení energetické chudoby.

„Jako organizace sdružující více než 2700 českých, moravských a slezských municipalit, ve kterých žije cca 80 procent obyvatel naší republiky a které jsou stejně jako domácnosti a podniky závislé na dostupných zdrojích energií, považujeme za vhodné vyjádřit oficiálně naše stanovisko k otázce budoucnosti české energetiky. Z naší pozice jednoznačně vyplývá návrh dočasně zařadit zemní plyn a jádro mezi čisté zdroje,“ uvedl předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl.

Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě zastává názor, že je třeba vybudovat finančně, sociálně a environmentálně udržitelný energetický mix. Jádro a zemní plyn jsou podle svazu pro vytvoření tohoto všeobecně udržitelného mixu zcela klíčové a jejich zahrnutí coby zdrojů pouze střednědobě přípustných nepovažuje za šťastné.

Svaz měst a obcí České republiky už apeloval na Senát ČR výzvou, kde zdůraznil potřebu revize současného nastavení energetické politiky Evropské unie a s ní spojenou legislativou. Velký tlak na rychlou implementaci tzv. bezuhlíkové agendy bez dostatečného přihlédnutí ke geografickým a historickým rozdílům mezi jednotlivými členskými státy skrývá nebezpečí, že povede k nárůstu negativních externalit.

„V prostředí České republiky je vzhledem k přírodním podmínkám zcela nemožné uspokojit podstatnou část poptávky po energiích pouze z obnovitelných zdrojů typu solární, vodní či větrné energie. Představa fungujícího energetického zásobování bez využití jádra, plynu a doplňkově i energie získané z odpadů je v našich podmínkách pouhou fikcí. Strategie transformace české energetiky by měla odpovídat reálným technologickým možnostem, při maximální udržitelnosti v environmentální, ekonomické a sociální sféře,“ uvedl svaz ve výzvě vládě.

Svaz měst a obcí považuje za úspěch fakt, že v aktuálním návrhu nařízení Evropské komise byla jaderná energie zařazena mezi zdroje významně přispívající ke zmírnění změny klimatu a významně nepoškozující environmentální cíle. Časové omezení do roku 2040, resp. do 2045, však nepředstavuje dostatečnou dobu pro realizaci a rozvoj zdrojů jaderné energie. Energetický problém ČR nové nařízení pouze odsouvá při potenciálně velkých, nenávratných investicích, které zatíží státní rozpočet a budou mít dopad v konečném důsledku také na financování samospráv.

Situace také může vést k dramatickému nárůstu energetické chudoby v České republice, což může ohrozit sociální smír a také bezpečnost společnosti. Dopady budou znát především v samotném území.

Co je SMO ČR

Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky.

Zdroj: iuhli.cz ►, 17. 1. 2022
Poznámka:
Opakující se apely na vládu ČR od různých orgánů, organizací i odborné veřejnosti upozorňující na vážnost naší energetické situace po odstavení uhelných elektráren bez jejich náhrady stabilními jadernými a plynovými zdroji. Situace bude komplikovaná v nepřipravenosti na tyto změny nejen v elektrárenství ale i v zásobování teplem.

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)