Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2021

Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška o kvalitě“), předkládá Energetický regulační úřad Zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2021.

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2021

1. ÚVOD Podle vyhlášky o kvalitě je úřadem sledována a vyhodnocována nepřetržitost přenosu a distribuce elektřiny v přenosové a v distribučních soustavách. Způsob výpočtu ukazatelů nepřetržitosti je uveden v příloze č. 5 k uvedené vyhlášce. Cílem tohoto dokumentu je předložení závěrů z vyhodnocení dat získaných od provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů regionálních distribučních soustav. 2. PŘENOS ELEKTŘINY Přenosovou soustavou se ve smyslu energetického zákona rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Úroveň kvality v přenosové soustavě je určena ukazateli nepřetržitosti přenosu podle § 21 vyhlášky o kvalitě. Pro provozovatele přenosové soustavy jsou výše uvedenou vyhláškou definovány následující ukazatele: Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v kalendářním roce (min), nedodaná elektrická energie v kalendářním roce (MWh). Profil společnosti ČEPS, a.s.: Množství elektřiny přenesené přenosovou soustavou na výstupu [GWh] 68 835 Délka vedení 400 kV [km] 3 795 Délka vedení 220 kV [km] 1 824 Počet transformátorů 400/110 kV [-] 50 Počet transformátorů 220/110 kV [-] 20 Ukazatele nepřetržitosti přenosu v roce 2021: Počet přerušení přenosu elektřiny v roce [-] 1 Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny v roce [min] 7 Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v roce [min] 7 Nedodaná elektrická energie v roce [MWh] 12 3. DISTRIBUCE ELEKTŘINY Úroveň kvality v distribučních soustavách je určena ukazateli nepřetržitosti distribuce elektřiny podle § 21 vyhlášky o kvalitě. Touto vyhláškou jsou definovány následující ukazatele nepřetržitosti: průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI), průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIDI), průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (CAIDI). Výpočet ukazatelů nepřetržitosti byl proveden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky o kvalitě. V případě ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny jsou uvedeny hodnoty systémových ukazatelů. Uvedené ukazatele zahrnují veškeré kategorie přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle přílohy č. 4 vyhlášky o kvalitě. V této souvislosti je potřeba upozornit, že vzhledem k velkým rozdílům v sítích jednotlivých provozovatelů distribučních soustav není možné mezi sebou ukazatele nepřetržitosti jednoduše porovnávat. Z tohoto důvodu je důležitý profil společností, který popisuje charakter jednotlivých sítí. Hlavní vliv na ukazatele nepřetržitosti má podíl kabelových vedení v soustavě, způsob zapojení sítí, hustota odběru, geografické podmínky a počet zákazníků.

Nejnovější zprávy

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.